Hát về Cha Đa Minh 05 : Giữa Bầu Trời Đêm

Giữa Bầu Trời Đêm

Tác giả : Lm. Đinh quang Mạnh Hùng OP.

Karaoke “Hát về cha Đa Minh”.
Thực hiện : linh mục Antôn Phan Tự Cường OP

bn_2012.jpg