Hát về Cha Đa Minh 06 : Người là Đuốc Sáng

Người là Đuốc Sáng

Tác giả : Lm. Đinh quang Mạnh Hùng OP.

Karaoke “Hát về cha Đa Minh”.
Thực hiện : linh mục Antôn Phan Tự Cường OP

pt_bpv2015c.jpg