Hát về Cha Đa Minh 07 : Ôi ánh sáng soi

Ôi ánh sáng soi

Tác giả : Lm. Đinh Quang Mạnh Hùng OP.

Karaoke “Hát về cha Đa Minh”.
Thực hiện : linh mục Antôn Phan Tự Cường OP

bn_2015d.jpg