Ngày 04.10: Trung thành với Lời Chúa

 

04/10/13 Thứ Sáu đầu tháng Tuần 26 TN

Th. Phanxicô Átxidi      

Lc 10,13-16

Trung thành với Lời Chúa

“Ai nghe anh em là nghe Thầy; và ai khước từ anh em là khước từ Thầy; mà ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy.”  (Lc 10,16)

Suy niệm: Lời của Thiên Chúa chính là nguồn mạch cho việc loan báo của người Kitô hữu. Chúa Giêsu đã cho biết như thế. Lời của Chúa Cha là chính Chúa Giêsu, Ngôi Lời nhập thể, đến với trần gian. Chúa Giêsu ban tặng Lời Chúa cho nhân loại và giao cho Giáo Hội tiếp tục sứ mạng loan báo của Ngài. Do đó, Giáo Hội, nghĩa là mọi tín hữu, chỉ sống đúng bản chất của mình khi tham gia vào sứ mạng loan báo này, mà lời họ loan báo phải là Lời của Thiên Chúa. Vì thế, Chúa xác quyết: “Ai nghe anh em là nghe Thầy; và ai khước từ anh em là khước từ Thầy.” Sứ mạng này đòi hỏi Kitô hữu trước hết phải “Tin Mừng hóa” chính mình, nghĩa là phải cải hóa và canh tân liên tục theo Lời Chúa. Con người hôm nay khước từ Lời Chúa có thể là bởi vì họ đã không nhận thấy bằng chứng cho lời các Kitô hữu loan báo thể hiện qua đời sống của họ.

Mời Bạn: Bạn khó chịu vì những lời bạn loan báo không được người nghe đón nhận, thế nhưng, có bao giờ bạn xét xem những lời bạn loan báo có đích thực là Lời Chúa không? Và đời sống của bạn có làm cho những lời loan báo đáng tin không?

Chia sẻ: Trong đời sống thường ngày, có dịp nào để bạn loan báo Lời Chúa không? Bạn gặp khó khăn nào khi loan báo và khi đó bạn ứng xử thế nào?

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày tâm niệm một câu Lời Chúa và loan báo cho người khác điều bạn cảm nghiệm từ lời ấy.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con trung thành với Lời Chúa và tin nhận lời Chúa Cha ban là Lời Hằng Sống nuôi dưỡng nhân loại chúng con.