Ngày 15 tháng 5 Chân phước AN-RÊ A-BÊ-LƠN (1375 – 1450)

Ngày 15 tháng 5
Chân phước AN-RÊ A-BÊ-LƠN
Linh mục (1375 – 1450)

Tiểu sử
Blessed Andrew AbellonCuộc đời của chân phước An-rê A-bê-lơn được ấn định vào cuối thế kỷ XIV và đầu thế kỷ XV, trùng với thời kỳ đại Ly giáo. Giống như thánh Vinh Sơn Phê-ri-ê, cha An-rê đã phục tùng các đức giáo hoàng vùng A-vi-nhông. Người sinh tại Xanh Ma-xi-manh. Khi còn rất trẻ, người đã xin gia nhập tu viện ở thành phố nơi người sinh trưởng. Người nghiên cứu thần học ở Tu-lu-dơ, dạy triết học ở Môn-pe-li-ê, hướng dẫn luân lý tổng quát ở A-vi-nhông và trở thành giáo sư thần học năm 1408.

Cha An-rê ngã bệnh trong suốt 30 năm. Sau đó, người tiếp tục dạy học ở Pa-ri, A-vi-nhông và Môn-pe-li-ê. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là người trở thành một nhà giảng thuyết nổi tiếng trên khắp các đô thị Pơ-rô-văng và Vơ-nét-xanh. Trong đó, thành phố Ét-ăng Pơ-rô-văng là nơi người thường xuyên du thuyết. Khi cơn dịch đen hoành hành dữ dội tại đây vào năm 1475, cha An-rê đã đem hết tâm lực để phục vụ các bệnh nhân, qua đó, người đã trở nên dấu chứng sống động cho đời sống tận hiến của mình.

Từ năm 1419, được ủy nhiệm của tu viện trưởng tại Xanh Ma-xi-manh, người đã đóng góp đáng kể vào việc chấn hưng tu viện, sau đó, người chính thức nhận trách nhiệm tu viện trưởng từ năm 1425 đến 1429. Trong khoảng thời gian này, người đã góp phần kiện toàn đời sống đan tu, lối sống này vẫn còn được bảo tồn cho đến ngày nay. Ngoài ra, người còn cổ võ xây dựng và hoàn chỉnh ban thánh nhạc cho xứ đạo.

Năm 1432, bề trên tổng quyền Ba-tô-lô-mê-ô Te-xi-ê gởi người đến Ác-lơ để tái thiết dòng. Lúc này, người ta không còn lưu tâm đến luật kiêng thịt nữa, nhưng cha An-rê vẫn giữ tập quán kiêng thịt. Tuy vậy, vào dịp lễ Các Thánh Anh Hài, trong tinh thần cởi mở và tự do, người vẫn nhã ý cho anh em dùng thịt để mừng lễ. Là tu viện trưởng ở Ách-xơ từ 1438 đến 1442, ở Mạc-xây từ 1444 đến 1448 ; người được tái đắc cử một lần nữa ở Ách-xơ, nhưng người từ chối chức vụ này. Ðó chính là lý do dẫn đến cái chết của người vào năm 1450.

Cha An-rê còn là nhà cải cách vĩ đại về việc tuân giữ lời khấn tại những tu viện được anh em ủy thác. Nhờ đời sống nhân đức, tính kiên nhẫn, và lòng nhiệt thành, người đã khích lệ các tu sĩ ngày một sống thánh thiện hơn. Với lòng nhiệt thành giảng dạy và tài hùng biện, người quả xứng đáng sánh vai với các nhà giảng thuyết thời danh như thánh Vinh Sơn Phe-ri-ê. Hơn nữa, người còn có tài hội họa và được ơn làm phép lạ.

Ðức Lê-ô XIII đã tôn phong cha An-rê lên bậc chân phước vào năm 1902.

Lời nguyện : Lạy Chúa là đấng chân thật vô cùng, Chúa đã sai chân phước An-rê đi rao giảng Tin Mừng bình an và cổ động đời sống kỉ luật. Nhờ lời người cầu thay nguyện giúp, xin cho chúng con biết hi sinh từ bỏ chính mình để loan báo đức tin và mang lấy ách của Ðức Ki-tô. Chúng con cầu xin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *