Ngày 24 tháng 2 Chân phước CÔN-TAN-XI-Ô PHA-BI-A-NÔ Linh mục (+1482)

Ngày 24 tháng 2
Chân phước  CÔN-TAN-XI-Ô PHA-BI-A-NÔ
Linh mục (+1482)

Tiểu sử

Cậu Côn-tan-xi-ô chào đời trong một gia đình bình dân nghèo nàn tại Pha-bi-a-nô, nước Ý, vào khoảng thế kỷ XV.

Năm 15 tuổi, cậu Côn-tan-xi-ô xin nhập Dòng Anh em Thuyết giáo. Ðược thánh An-tô-ni-ô và đấng đáng kính Côn-rát Bơ-ri-xi-ê hướng dẫn, cậu lần lượt khấn dòng rồi lãnh tác vụ linh mục. Cha Côn-tan-xi-ô tiến nhanh trên đường trọn lành, nên gương sáng cho mọi người : cha chuyên chăm cầu nguyện, say mê học hỏi và suy niệm Kinh Thánh. Sau giờ nguyện chung giờ Kinh Tối, cha còn ở lại nguyện đường cầu nguyện tới sáng.

Cha ham thích đọc Thánh vịnh đến nỗi có những ngày cha đọc đủ 150 Thánh vịnh ; cha cũng thường làm như vậy khi muốn khấn xin điều gì. Cuộc sống của cha rất nhiệm nhặt vì những việc ăn chay hãm mình. Một nét đặc biệt trong đời cha là cổ võ sự hoà bình, đẩy lui bất công. Cha còn là một trong số những tông đồ ngoan cường nhất trong việc canh tân đời sống tu trì do thánh An-tô-ni-ô khởi xướng. Cha đã giữ chức vụ tu viện trưởng ở Pha-bi-a-nô, Pe-ru-xa, Át-cu-li.

Cha qua đời tại Át-cu-li, miền Pi-xê-ni ngày 24-2-1481. Ngày 22-9-1821, đức giáo hoàng Pi-ô VII cho phép dâng lễ và nguyện kinh kính cha với tước hiệu chân phước.

Lời nguyện : Lạy Chúa, Chúa đã cho linh mục Côn-tan-xi-ô nên vinh hiển trong dân Chúa nhờ sự chuyên cần cầu nguyện và cổ võ hòa bình. Xin Chúa nhờ lời cầu giúp của người, cho chúng con khi bước vào nẻo đường công chính, cũng được đạt đến bình an và vinh quang vĩnh cửu. Chúng con cầu xin