Nghe giảng Chúa nhật XXV thường niên năm B (2009, 2012, 2015, 2018, 2021)

– Nghe giảng Chúa nhật XXV thường niên năm C (2010)

– Nghe giảng Chúa nhật XXV thường niên năm A (2011-2014)

– Nghe giảng Chúa nhật XXV thường niên năm B (2012 và 2015)

– Nghe giảng Chúa nhật XXV thường niên năm C (2013) + Video

– Nghe giảng Chúa nhật XXV thường niên năm C (2016)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô (Mc 9,30-37)


Một hôm, Đức Giê-su và các môn đệ đi băng qua miền Ga-li-lê. Nhưng Đức Giê-su không muốn cho ai biết, vì Người đang dạy các môn đệ rằng : “Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ba ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ sống lại.” Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại Người.

Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Ca-phác-na-um. Khi về tới nhà, Đức Giê-su hỏi các ông : “Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy ?” Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. Rồi Đức Giê-su ngồi xuống, gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói : “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người.” Kế đó, Người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói : “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy.”

Năm 2021:

Năm 2018:

Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lm Giuse Trần Văn Việt

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

Năm 2015: 

Lm Tôma Nguyễn Trường Tam

Lm Môrít Lục Vĩnh Phố

Lm Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt

Lm Biển Đức Vương Thuật

Lm Giuse Trần Văn Việt (lễ cưới)

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Năm 2012: 

Lm Biển Đức Vương Thuật

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lm Biển Đức Vương Thuật

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh
Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Năm 2009:
Lm Giuse Đinh Khắc Vịnh

Lm Đaminh Nguyễn Trinh Quang

Lm Giuse Đinh Trọng Chính

Phó tế Giuse Nguyễn Viết Chinh

Lm Phanxicô X. Đào Trung Hiệu

SUY NIỆM