Nghe giảng Chúa Nhật XV thường niên năm B (2021, 2018, 2015, 2012, 2009)

– Nghe giảng Chúa Nhật XV thường niên năm C (2010)

– Nghe giảng Chúa Nhật XV thường niên năm A (2011)

– Nghe giảng Chúa Nhật XV thường niên năm B (2012)

– Nghe giảng Chúa Nhật XV thường niên năm C (2013)

– Nghe giảng Chúa Nhật XV thường niên năm A (2014)

– Nghe giảng Chúa Nhật XV thường niên năm B (2015)

– Nghe giảng Chúa Nhật XV thường niên năm C (2016)

Tin mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô (Mc 6,7-13)

Chúa Giêsu gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ. Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy ; không được mang lương thực, bao bị, tiền đồng để giắt lưng ; được đi dép, nhưng không được mặc hai áo.

Người bảo các ông : “Bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì cứ ở lại đó cho đến lúc ra đi. Còn nơi nào người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ.”

Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. Các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh.

Năm 2021

Năm 2018

Lm Mô-rít Lục Vĩnh Phố

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm Giuse Tôn Khánh Duy

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Năm 2015

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Lm Biển Đức Vương Thuật

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Năm 2012

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm Patrick Palmer (Anh ngữ)

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lm Phanxicô Đào Trung HIệu

Năm 2009

Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao

Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lm Đaminh Nguyễn Trinh Quang

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

SUY NIỆM