Nghe giảng Giao thừa, Mùng Một, Mùng Hai và Mùng Ba Tết

Suy niệm

MỒNG MỘT : Ga 14, 23-27 hoặc Mt 6, 25-34

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 6,25-34).

25 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Thầy bảo cho anh em biết : đừng lo lắng cho mạng sống : lấy gì mà ăn ; cũng đừng lo lắng cho thân thể : lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao ? 26 Hãy xem chim trời : chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho ; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao ? 27 Hỏi có ai trong anh em có thể nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang không ?

28 Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì ? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào : chúng không làm lụng, không kéo sợi ; 29 thế mà, Thầy bảo cho anh em biết : ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. 30 Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém lòng tin !

31 Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi : ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây ? 32Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. 33 Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. 34 Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai : ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.

Mồng Hai : Kính nhớ Tổ Tiên và Ông Bà Cha Mẹ

Mt 15,1-6 hoặc Lc 1,67-75

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

1 Khi ấy, có mấy người Pha-ri-sêu và mấy kinh sư từ Giê-ru-sa-lem đến gặp Đức Giê-su và nói rằng : 2 “Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa ?” 3 Người trả lời : “Còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa ? 4 Quả thế, Thiên Chúa dạy : Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử. 5 Còn các ông, các ông lại bảo : ‘Ai nói với cha với mẹ rằng : những gì con có để giúp cha mẹ, đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, 6 thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa’. Như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa.”

Mồng Ba : Thánh hoá Công Ăn Việc Làm

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 25,14-30)

Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này : “Người kia sắp đi xa, gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông đưa cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn, và gây lời được năm yến khác. Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời được hai yến khác.  Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ.  Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ ấy đến và yêu cầu họ thanh toán sổ sách. Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói : ‘Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây.’  Ông chủ nói với người ấy : ‘Khá lắm ! Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành ! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh !’  Người đã lãnh hai yến cũng tiến lại gần và nói : ‘Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai yến, tôi đã gây lời được hai yến khác đây.’  Ông chủ nói với người ấy : ‘Khá lắm ! Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành ! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh !’ 

Rồi người đã lãnh một yến cũng tiến lại gần và nói : ‘Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông vẫn còn nguyên đây này !’  Ông chủ đáp : ‘Anh thật là tôi tớ xấu xa và biếng nhác ! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, thì đáng lý anh phải gởi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ ! Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười yến. Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa ; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài : ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng’.”

NĂM GIÁP THÌN 2024

Mùng Một Tết

Mùng Hai Tết

Mùng Ba Tết

NĂM QUÝ MÃO 2023

Mùng Ba Tết

Mùng Hai Tết

Mùng Một Tết

Nhâm Dần 2022:

  • Giao Thừa

  • Mùng Một Tết

  • Mùng Hai Tết

  • Mùng Ba Tết

Giao thừa Tân Sửu 2021

Lm Giuse Phạm Hưng Thịnh

Mồng 01 tết Tân Sửu

Lm Vinh sơn Nguyễn Phước Thiện

Mồng 02 tết Tân Sửu

Lm Phanxicô X. Đào Trung Hiệu

Mùng Ba tết Tân Sửu (2021)

Lm Phê-rô Lâm Phước Hùng

Giao thừa tết Canh tý

Lm Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam

Mồng 01 tết Canh Tý

Lm Phanxi cô Xaive Nguyễn Văn Nhứt

Lm Phê-rô Lâm Phước Hùng

Lm Phanxicô Xavie Đào Trung Hiệu

Mồng 02 tết Canh Tý

Lm Phanxicô X. Đào Trung Hiệu

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm Phê-rô Lâm Phước Hùng

Lm. Giuse Phạm Quốc Văn

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Giao thừa tết Kỷ Hợi

Lm Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam

Mồng một tết

Lm Phêrô Lâm Phước Hùng

Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Lm Phanxicô X. Đào Trung Hiệu

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Mồng 2 tết

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Mùng Ba tết Kỷ Hợi (2019)

Lm Phêrô Lâm Phước Hùng

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Giao thừa tết Mậu Tuất 2018

Lm FX. Đào Trung Hiệu

Mùng Một tết

Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lm FX. Đào Trung Hiệu

Mùng Hai tết

Lm FX. Nguyễn Văn Nhứt

Mùng Ba tết Mậu Tuất (2018)

Chúa nhật 01 mùa Chay

Ngày 31.01.2014 : Giao thừa Giáp Ngọ  

Lm Vinhsơn Nguyễn Thành Tín
Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

 Mùng một tết Giáp Ngọ 

Lm Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

 Ngày 09.02.2013 : Ba mươi Tết Quý Tỵ

Lm Giuse Nguyễn Thành Tín

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Mùng Một Tết Quý Tỵ

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

 

Ngày 22.01.2012: Ba mươi Tết Nhâm Thìn

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Mùng một Tết Nhâm Thìn

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm Đa Minh Nguyễn Trinh Quang

 

Ngày 02.02.2011 : Ba mươi Tết Tân Mão

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu – Giao Thừa

Mùng một Tết Tân Mão

Lm Đa Minh Trần Bình Tiên

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

 

Ngày 13.02.2010 : Ba mươi Tết Canh Dần

Lm Giuse Phạm Hưng Thịnh – Tất Niên

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu – Giao Thừa

Mùng một Tết Canh Dần

Lm Giuse Phạm Hưng Thịnh

Lm Giuse Đỗ Trung Thành

Lm Giuse Phạm Quốc Văn