Nghe giảng thứ tư lễ Tro 2013

 

 

Nghe giảng thứ tư lễ Tro 2013

Lời Chúa trong thư thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô (2Cr 5,20-6,2)

 

Vì thế, chúng tôi là sứ giả thay mặt Đức Kitô, như thể chính Thiên Chúa dùng chúng tôi mà khuyên dạy. Vậy, nhân danh Đức Kitô, chúng tôi nài xin anh em hãy làm hoà với Thiên Chúa. Đấng chẳng hề biết tội là gì, thì Thiên Chúa đã biến Người thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta, để làm cho chúng ta nên công chính trong Người.

Vì được cộng tác với Thiên Chúa, chúng tôi khuyên nhủ anh em : anh em đã lãnh nhận ân huệ của Thiên Chúa, thì đừng để trở nên vô hiệu. Quả thế, Chúa phán rằng : Ta đã nhận lời ngươi vào thời Ta thi ân, phù trợ ngươi trong ngày Ta cứu độ. Vậy, đây là thời Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ.

 

Ipad xin bấm trên danh tính

Lễ 5 giờ : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

/tro2013_van

Lễ 6 giờ : Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

/tro2013_hoa

Lễ 17g30 : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

/tro2013_bac

Lễ 19 giờ : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

/tro2013_hieu