Những Chữ Viết Tắt Các văn kiện Công Ðồng Vatican II

DT Sắc lệnh về canh tân thích nghi đời sống Dòng Tu (Perfectae Caritatis )

ÐP Sắc lệnh về các Giáo Hội Công giáo Ðông Phương (Orientalium Ecclesiarum)

ÐT Sắc lệnh về Ðào Tạo Linh mục (Optatam Totius)

GD Tuyên ngôn về Giáo Dục Ki-tô giáo (Gravissimum Educationis)

GH Hiến chế tín lý về Giáo Hội (Lumen Gentium)

GM Sắc lệnh về Nhiệm vụ Mục vụ của các Giám Mục trong Giáo Hội (Christus Dominus)

HN Sắc lệnh về Hiệp Nhất (Unitatis Redintegratio)

LM Sắc lệnh về Chức vụ và Ðời sống các Linh Mục (Presbyterorum Ordinis)

MK Hiến chế tín lý về Mạc Khải của Thiên Chúa (Dei Verbum)

MV Hiến chế Mục Vụ về Giáo Hội trong thế giới ngày nay (Gaudium et Spes)

NK Tuyên ngôn về liên lạc của Giáo Hội với các Tôn Giáo Ngoài Ki-tô giáo (Nostra Aetate)

PV Hiến chế về Phụng Vụ Thánh (Sacrosanctum Concilium)

TD Tuyên ngôn về Tự Do Tôn Giáo (Dignitatis Humanae)

 Sắc lệnh về Tông Ðồ Giáo Dân (Apostolicam Actuositatem)

TG Sắc lệnh về Hoạt Ðộng Truyền Giáo của Giáo Hội (Ad Gentes)

TT Sắc lệnh về các Phương Tiện Truyền Thông Xã Hội (Inter Mirifica)