Thánh Phêrô tông đồ


Kinh cầu cùng thánh Phêrô tông đồ

 

Kính lạy Thánh Phêrô là tông đồ cả của Chúa Giêsu, là đầu cùng là cột cái Hội Thánh, là thầy dạy mọi sự thật. Chúa Giêsu đã phó các con chiên cho người coi sóc, đã đặt người cầm giềng mối các giáo dân, đã ban cho người chìa khóa Nước Thiên Đàng.

Chúng con vui mừng vì thánh Phêrô đã được chức cao quyền trọng như vậy, chúng con xin chọn người làm quan thày, cậy người coi sóc gìn giữ những con mọn này cho khỏi miệng sói rừng là ma quỉ.  Lại xin cho những ai lạc đàng được biết chính nẻo là đạo thánh  mà tin, cùng giữ cho vững bền; đến ngày sau qua khỏi đời này xin thánh Phêrô mở cửa Thiên-đàng cho chúng con được hiệp lại một nhà một nước, mà thờ phụng chầu chực Chúa tạo thành muôn vật, hằng vui sống, hằng trị đời đời chẳng cùng. Amen.

 

Phần 01

scvEVfJ1CNA

Phần 02

PZggnZb6YlY

Phần 03

cxVBxekpGQE

Phần 04

3S4kHkanh20

Phần 05

VagAMmndur4

Phần 06

N9TwRx3bpKQ

Phần 07

RAdt-RIgv6g

Phần 08

5A4cf4Vybwo

Phần 09

ZUS_wKi2HRg

Phần 10

52CvvwfRaqI

Phần 11

h6V-PmfxR5E

Phần 12

scarQLyGpSQ

Phần 13

tDIMQMvB4Sg

Phần 14

I2XUIqaJqsg

Phần 15 (hết)

_yvGmq4qD-8