Sách tháng Đức Bà: Ngày III – Về tên cực trọng Ðức Mẹ

Sách tháng Đức Bà: Ngày III – Ðức Mẹ chẳng mắc tội truyền

Trên trời dưới đất, đừng kể tên Chúa Giêsu, thì chẳng có tên nào trọng, đáng kính và linh ứng cho bằng tên Ðức Mẹ. Thánh Hiêrônimô nói rằng: “Tên Maria chẳng phải cha mẹ hay người thế gian đặt cho Người, nhưng chính Thiên Chúa soi lòng ông thánh Gioan-kim và bà thánh Anna đặt tên ấy cho Mẹ Maria”.

1. Maria có nhiều nghĩa:

Maria là Chúa, là Nữ Vương. Kỳ thực nghĩa ấy xứng hợp với Ðức Mẹ, vì Mẹ là Nữ Vương trên trời, các Thiên Thần và các thánh.

Mẹ là Nữ Vương trên trời vì ngày Mẹ lên trời, Chúa đã phong cho Người làm Nữ Vương mọi loài.

Mẹ là Nữ Vương dưới đất, vì Chúa Giêsu là Vua mọi nước thế gian, Ðức Mẹ là Mẹ Chúa Giêsu thì cũng là Nữ Vương các nước thế gian. Vả lại trên thế gian, mọi người đều nhận Ðức Mẹ làm Nữ Vương, và cậy nhờ phó thác trong tay Mẹ.

2. Maria là Biển Đắng; nghĩa ấy cũng xứng hợp Ðức Mẹ, vì Mẹ là Mẹ sầu bi, Mẹ đã chịu mọi khổ cực để chung phần cứu chuộc nhân loại. Xưa Adong và Evà đồng tình phạm tội làm hư cả loài người, thì Chúa Giêsu và Ðức Mẹ đã cùng nhau cộng tác trong việc cứu chuộc nhân loại.

3. Maria là sao Bắc Ðẩu. Sao Bắc Ðẩu dẫn lối cho kẻ vượt biển về bến. Ðức Mẹ dẫn đưa chúng ta qua biển thế gian về đến thiên đàng.

Ngoài biển, nhờ sao dẫn lối người ta không phải sa chìm siêu bạt. Ngoài biển thế gian, nhờ Mẹ phù giúp, ta được bình an về tới bến.

4. Maria, một tên rất linh ứng, Thánh Phaolô gọi tên Chúa Giêsu là tên cực mầu nhiệm, quyền phép vô cùng. Tên Ðức Mẹ cũng vậy. Nghe tên Maria, các thánh trên trời đều vui mừng, ma quỉ đều khiếp sợ Người, thế gian được cậy trông.

Tên Maria là vũ khí hiệu lực, là thuẫn vững chắc, bênh chữa ta khỏi thù địch hãm hại hồn xác. Biết bao kẻ ngoài biển hằng bị phong ba vùi dập, biết bao kẻ hầu bị sa tay thù địch, đã thoát khỏi vì đã tin tưởng kêu tên Maria.

Biết bao kẻ hầu siêu lòng trước những cơn cám dỗ mãnh liệt, đã được thành tâm sám hối, vì đã tin tưởng kêu tên Maria. Trên giường bệnh, trong cơn hấp hối, người ta được mạnh sức cậy trông Chúa, khỏi bị ma quỉ khuấy khuất, vì đã tin tưởng kêu tên Maria.

Lạy Mẹ rất thánh Maria! Tên Mẹ quyền phép linh ứng dường nào! Tên Mẹ có quyền mở cửa thiên đàng hay đóng cửa hỏa ngục lại, tên Mẹ có quyền buộc trói ma quỉ và ban mọi ơn lành cho người thế. Chúng con trách mình vì xưa nay chẳng năng kêu tên cực trọng Mẹ, chúng con quyết cố gắng năng tin tưởng kêu tên Mẹ. Chúng con đã thoát bao cơn nguy hiểm, chúng con đã chống trả được bao chước cám dỗ, chúng con đã tránh được nhiều tội và được nhiều ơn lành xác hồn tất cả vì Mẹ. Chúng con dốc lòng từ nay năng kêu tên Mẹ lúc khỏe mạnh nhất là khi hấp hối trên giường bệnh.

Thánh Tích :

Bên Ý có một cô gái dọc đường giữa một nơi xa vắng, bắt gặp một tên cướp. Tên cướp ấy có tiếng là hung hãn và đã đoạt của cùng giết nhiều người.

Giữa lúc bơ vơ không ai cứu chữa, cô sợ hãi khiếp kinh. Giáp mặt cô, tên cướp bảo rằng: “Cô hãy nghe ta, bằng không ta sẽ giết”.

Trong cơn nguy khốn, cô chợt nhớ đến Ðức Me, liền kêu tên cực trọng Maria, cô lạy tên cướp và xin vì Ðức Mẹ mà tha cho mình.

Tên cướp nghe nói đến Maria thì dừng lại, nghĩ một lúc rồi bảo cô ta: “Ðược, vì Ðức Mẹ mà ta tha chết cho cô, nhưng xin cô nhớ cầu cùng Ðức Mẹ cho ta với”.

Ta xem tên cực trọng Ðức Mẹ linh ứng dường nào, tên cướp định hãm hại cô gái, nhưng vừa nghe tên cực thánh Ðức Mẹ liền đổi lòng, chẳng những tha cho cô ta, mà lại đưa cô ta qua quãng đường cheo leo ấy nữa.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *