Slides: Kinh cầu Thánh Cả Giuse


Kinh cầu Thánh Cả Giuse

Xem Slides

– Xin Chúa thương xót chúng con

Xin Chúa thương xót chúng con

– Xin Chúa Kitô thương xót chúng con

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con

– Xin Chúa thương xót chúng con

Xin Chúa thương xót chúng con

– Chúa Kitô nghe cho chúng con

Chúa Kitô nhậm lời chúng con

– Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật

Thưa: Thương xót chúng con

– Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật

– Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật

– Ba ngôi cũng là một Đức Chúa Trời

– Rất Thánh Đức Bà Maria

Thưa: Cầu cho chúng con

– Ông thánh Giuse

Ông thánh Giuse là con vua Đavit có danh tiếng

Ông thánh Giuse là sự sáng các thánh Tổ phụ

Ông thánh Giuse làm bạn cùng Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời

Ông thánh Giuse là Đấng thanh tĩnh gìn giữ Đức Mẹ Đồng Trinh

Ông thánh Giuse dưỡng nuôi Con Đức Chúa Trời

Ông thánh Giuse hằng bênh vực Đấng Kitô

Ông thánh Giuse làm đầu coi sóc mọi việc trong nhà Đức Mẹ

Ông thánh Giuse là đấng rất công bằng

Ông thánh Giuse là đấng rất thanh tịnh

Ông thánh Giuse là đấng rất khôn ngoan

Ông thánh Giuse là đấng rất mạnh bạo

Ông thánh Giuse là đấng rất vâng lời chịu lụy

Ông thánh Giuse là đấng rất trung nghĩa

Ông thánh Giuse là gương sự nhịn nhục

Ông thánh Giuse mến sự khó khăn

Ông thánh Giuse là mẫu mực các kẻ làm ăn

Ông thánh Giuse làm cho cách ăn nết ở mọi nhà nên trọng

Ông thánh Giuse gìn giữ các kẻ đồng trinh

Ông thánh Giuse là đấng mọi nhà phải cậy nhờ cho được vững vàng

Ông thánh Giuse yên ủi các kẻ khốn nạn

Ông thánh Giuse làm cho kẻ liệt lào được cậy trông

Ông thánh Giuse là quan thầy các kẻ mong sinh thì

Ông thánh Giuse là đấng các ma quỉ khiếp sợ

Ông thánh Giuse phù hộ gìn giữ Hội thánh

– Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế

Thưa: Chúa tha tội chúng con

– Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế

Chúa nhận lời chúng con

– Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế

Chúa thương xót chúng con

– Đức Chúa Trời đã đặt ông thánh Giuse làm chủ nhà Người

Thưa: Cùng ban quyền coi sóc mọi sự thuộc về Người

– Lạy Đức Chúa Trời là Đấng thượng trí vô cùng đã định liệu một việc cả thể quá, lưỡi chúng con nói ra chẳng được, là đã thương chọn ông thánh Giuse cho được làm bạn cùng Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Con, thì chúng con xin Chúa con ban cho chúng con là kẻ kính nhận ông thánh Giuse là quan thầy chúng con ở thế gian này, đáng chịu ơn Người bầu chủ chúng con trước mặt Chúa Con, là Đấng hằng sống hằng trị đời đời chẳng cùng. Amen.

Nữ tu M. Goretti Võ Thị Suơng.