TH online 16: Dấu chỉ và công hiệu của BTRT

Thần học online:

Bí tích chuyên biệt

Bài 16: Dấu chỉ và công hiệu của Bí tích Rửa tội

 

Nhờ bí tích Thánh Tẩy, mọi tội lỗi đều được thứ tha: nguyên tội, tội riêng cũng như hình phạt do tội. Những người đã được tái sinh sẽ được vào Nước Thiên Chúa và không còn gì có thể ngăn cản họ. Tuy nhiên, họ còn phải chịu một số hậu quả tạm thời của tội như: đau khổ, bệnh tật, bất toàn, và phải chết. Cũng nên lưu ý rằng, sau khi được Thánh Tẩy, con người vẫn có thể phạm tội, và đánh mất ân sủng của Thiên Chúa. Vì thế, hoán cải phải là hành trình liên lỷ của mọi Kitô hữu.

Sách Công Vụ Tông Đồ cho chúng ta thấy lòng xác tín về ơn tha thứ do phép Rửa mang lại:

Nghe thế, họ đau đớn trong lòng, và hỏi ông Phêrô cùng các Tông đồ khác: “Thưa các anh, vậy chúng tôi phải làm gì?” Ông Phêrô đáp: “Anh em hãy sám hối, và mỗi người hãy chịu phép Rửa nhân danh Đức Giêsu Kitô, để được ơn tha tội; và anh em sẽ nhận được ân huệ là Thánh Thần.”