Thần học Đời Tu 06: Các giáo sĩ tu trì thời Trung cổ

Thần học online:
LỊCH SỬ VÀ THẦN HỌC
VỀ ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN

Bài 06: Các giáo sĩ tu trì thời Trung cổ

Tại sao có sự phân biệt « giáo sĩ » và « tu sĩ » ? Hoặc nôm na là phân biệt giữa « Cha dòng » và Cha Triều » ?… Sự phân biệt này không phải lúc nào cũng dễ dàng, rành mạch. Công đồng Calcêđônia (451) xác định hai hàng ngũ trong Giáo hội với 2 chữ : clerici (các giáo sĩ) và monaci (các đan sĩ), tuy nhiên sự phân biệt này chưa rõ ràng, bởi vì trên thực tế có những cộng đoàn giáo sĩ sống bên tòa Giám mục được gọi là monasterium clericorum (đan viện giáo sĩ), chẳng hạn như cộng đoàn của thánh Augustinô. Bên cạnh đó, có những cộng đoàn giáo sĩ lúc đầu chỉ sống chung để cầu nguyện và học hành, nhưng dần dần họ tuyên giữ một bản luật và trở thành các giáo sĩ tu trì.

Bài học này xin giới thiệu đôi nét về các giáo sĩ tu trì đó.

nHSJwMWS7UE