Thần học Đời Tu 15: Đời sống thánh hiến theo Bộ Giáo luật hiện hành

Thần học online:
 
LỊCH SỬ VÀ THẦN HỌC
VỀ ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN 

Bài 15: Đời sống thánh hiến theo Bộ Giáo luật hiện hành

Bộ Giáo Luật 1983 trải dài trong 7 quyển; trong phần III, quyển II của Bộ Giáo Luật hiện hành này, khi bàn về Dân Thiên Chúa, đời sống thánh hiến đã được đề cập tới. Mục nhập đề gồm những quy tắc chung cho tất cả mọi Tu Hội – Dòng và Triều – được mở đầu bằng một định nghĩa về đời sống tận hiến (Đ. 573) với các yếu tố rút ra từ Công Đồng Vatican II (GH số 43 và 44).

Nhìn chung, khi nói về đời tu, ta chấy có nhiều hình thức tu trì, như : ẩn tu, đan tu, đồng trinh, các hội đời sống tông đồ, các tu hội đời…, tuy nhiên ta có thể phân biệt 2 loại chính : 1. Các tổ chức tu trì thuộc đời sống thánh hiến (gọi tắt là các tu hội thánh hiến) (điều 573-730); 2. Các tổ chức tu trì thuộc đời sống tông đồ (gọi tắt là các tu đoàn tông đồ) (điều 731-746). Hai mô hình tu trì này có những điểm giống và khác nhau.

KBr2X7-ezGc