Tổng hội Nghị Huynh Tutenango Mehicô 2022: Tổng quan

 

  1. Giới thiệu

Theo truyền thống Dòng Đa Minh, mỗi nhiệm kỳ chín năm của Bề trên Tổng quyền được chia thành 3 giai đoạn. Mỗi giai đoạn kéo dài 3 năm và lần lượt đánh dấu bằng một Tổng hội theo thứ tự: 1) Tổng hội bầu Bề trên Tổng quyền, 2) Tổng hội nghị huynh tu chính Hiến pháp Dòng, 3) Tổng hội giám tỉnh. Cụ thể, năm 2019 Tổng hội tại Biên Hòa – Việt Nam bầu bề trên tổng quyền Gerard Franciso Timoner III, O.P. với nhiệm kỳ 9 năm, từ 2019 đến 2028.

Tiếp theo, tổng hội nghị huynh 2022 tổ chức tại Tultenango, Mehicô, từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 8 tháng 8, gồm: 44 giám định viên từ các tỉnh dòng và đại diện từ các phụ tỉnh, có quyền đầu phiếu; 7 thành viên đến từ trung ương Dòng làm thành viên trong ban điều hành Tổng hội, 12 thành viên đến từ Gia đình Đa Minh gồm các đại diện nữ đan sĩ, nữ tu hoạt động, huynh đoàn Đa Minh, 3 chuyên viên đến từ các tỉnh dòng lo việc điều phối các cuộc hội thảo bằng 3 ngôn ngữ chính thức của Dòng, 16 thành viên trong ban thông dịch và chuyển ngữ các bản văn từ tiếng Tây Ban Nha sang tiếng Pháp, tiếng Anh và ngược lại.

Như vậy, tổng số thành viên tham dự tổng hội Tultenango 2022 tại Mehicô là 82. Riêng về tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam, có tu sĩ Tôma Aquinô Trần Thiên Ân OP, là đại diện của Phụ tỉnh thánh Vinh Sơn Liêm, Canada và tu sĩ Phaolô Nguyễn Minh Tuấn OP, là giám định viên của Tỉnh dòng.

Mục tiêu của tổng hội nghị huynh là tu chính Hiến pháp (LCO) và cập nhật các bản văn pháp lý của Dòng như: Quy chế Học vấn Chung (RSG), Quy chế Đào Tạo Chung (RFG), dựa trên những nghị quyết của các bản văn Công vụ Tổng hội trước đây, cũng như các thỉnh nguyện thư đến từ các thực thể của Dòng.

  1. Đặc điểm Công vụ Tultanango

Theo thông lệ, mỗi Tổng hội nhắm đến một mục tiêu, được diễn tả qua một thuật ngữ cụ thể. Ví dụ, Tổng hội Biên hòa 2019 nhấn mạnh đến sự hợp tác giữa các cá nhân và thực thể của Dòng qua cụm từ “hiệp lực” (synergy). Cũng thế, điểm nổi bật ban đầu Tổng hội Tultenango là dùng cụm từ “sứ vụ” (mission) như một lăng kính để định hình sinh hoạt của các ủy ban. Thực vậy, bản văn của các ủy ban trước đây thường được gọi tên bằng chính tên của ủy ban, nhưng nay được gọi qua cụm từ sứ vụ. Ví dụ: Ủy ban học tập: Sứ vụ tri thức; Ủy ban Đào tạo: Được gọi thi hành sứ vụ…

  1. Cấu trúc Công vụ Tultanango

Công vụ được định dạng và triển khai theo sáu đề mục:

1) Sứ vụ trong các nền văn hóa: Giảng thuyết, nhấn mạnh đến các chiều kích tông đồ, công lý và hòa bình.

2) Sứ vụ hiệp thông: Nhấn mạnh các chiều kích đời sống huynh đệ, tái cấu trúc các khung quản trị, gia đình Đa Minh.

3) Được gọi thi hành Sứ vụ: Nhấn mạnh đến việc tuyển mộ, huấn luyện sơ khởi, đào tạo căn bản và thường huấn cho ơn gọi Đa Minh.

4) Sứ vụ học hành: Nhấn mạnh đến việc tái cấu trúc và thiết lập các trung tâm học vấn quốc tế, liên tỉnh dòng (theo đề nghị của Báo cáo BTTQ năm 2022 và Công vụ Tổng hội Biên Hòa)

5) Tài nguyên thi hành Sứ vụ: Kinh tế.

6) Cơ cấu hoạch định Sứ vụ: Tu chính Hiến pháp và Định chế.

Hoài Phong lược ghi, 7/24/202

Một vài hình ảnh từ Tổng hội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *