TRANG CHỦ / TÀI LIỆU

TÀI LIỆU

Giáo Lý Hôn Nhân – Tài Liệu Tham Khảo

Là một giao ước giữa một người nam và một người nữ, làm thành một cộng đoàn cho cả cuộc đời ; tự bản chất nó hướng tới lợi ích của những người phối ngẫu cũng như hướng tới việc sinh sản và giáo dục con cái. Giao ước này đã được Chúa Kitô nâng lên hàng bí tích giữa những người đã lĩnh nhận phép rửa tội.

Đọc thêm