TÀI LIỆU

100 Tuần Học Kinh Thánh Mp3

Đây là MP3 vè học và suy niệm kinh thánh có tên gọi là "Kinh Thánh 100 Tuần" đã và đang được áp dụng dạy tại Trung Tâm Mục Vụ giáo phận HCM do Lm Nguyễn Văn Khảm phụ trách giảng thuyết.

Đọc thêm

Lạm dụng tính dục trẻ em là gì? Giáo Hội Công Giáo xét xử giáo sĩ lạm dụng tình dục trẻ em

Bộ Giáo Luật 1983 qui định về vấn đề lạm dụng tình dục như sau: Giáo sĩ nào thực hiện một tội phạm nghịch giới răn thứ sáu của thập giới…với một vị thành niên dưới mười sáu tuổi, thì phải chịu một hình phạt thích đáng, kể cả việc sa thải khỏi bậc giáo sĩ, nếu trường hợp đòi hỏi điều đó (đ.1395 §2).

Đọc thêm