100 tích truyện Kinh Mân Côi: Chuỗi hạt Mân Côi với 14 chặng đường thánh giá

Khi ta ngắm đàng thánh giá là ta suy ngắm cả cưộc đời khổ nạn của Chúa Giêsu từ dinh Philato cho đến cuộc tử nạn trên thánh gíá. Vậy tại sao lại có sự liên hệ đến chuỗi hạt Mân Côi?

– Chặng Thứ Nhất: Quan Phi-la-tô luận giết Ðức Chúa Giêsu.

– Chặng Thứ Hai: Ðức Chúa Giêsu vác Thánh Giá.
– Chặng Thứ Ba: Ðức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất.
– Chặng Thứ Bốn: Ðức Mẹ gặp Ðức Chúa Giêsu vác Thánh Giá.

– Chặng Thứ Năm: Ông Simon vác cây Thánh Giá.

– Chặng Thứ Sáu: Bà Veronica trao khăn cho Ðức Chúa Giêsu lọt mặt.

– Chặng Thứ Bảy: Ðức Chúa Giêsu Ngã xuống đất lần thứ hai.

– Chặng Thứ Tám: Ðức Chúa Giêsu đứng lại yên ủi con thành Giêsusalem.

– Chặng Thứ Chín: Ðức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thức ba.

– Chặng Thứ Mười: Quân dữ lột áo Ðức Chúa Giêsu.

– Chặng Thứ Mười Một: Quân dữ đóng đanh Ðức Chúa Giêsu.

– Chặng Thứ Mười Hai: Ðức Chúa Giêsu sinh thì trên Thánh Giá.

– Chặng Thứ Mười Ba: Tháo đanh Ðức Chúa Giêsu xuống mà phó ở tay Ðức Mẹ.

– Chặng Thứ Mười Bốn: Táng xác Ðức Chúa Giêsu trong hang đá.

Trong Mười Bốn chặng đường thánh giá, có các chặng thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 12, có liên quan đến các ngắm trong chuỗi hạt Mân Côi, như Năm sự Thương : thứ 2, thứ 3, thứ 4 và thứ 5: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn , chịu đội mão gai, vác thánh giá, và chết trên thánh giá. Vậy khi ta lần chuỗi Mân Côi, thì chúng ta luôn luôn nhớ đến những khổ nạn của Chúa Giêsu trên thánh giá.

Nếu ai đã từng xem cuốn phim The Passion of The Christ, của nhà đạo dỉễn Mel Gibson, thì sẽ thấy có nhiều cảnh tượng tương đồng với Năm ngắm sự Thương. Khi thấy Đức Chúa Giêsu vào vườn Gietsimani mà cầu nguyện, mồ hôi máu chảy nhõ xuống đất, thì ngắm thứ 1: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

Khi thấy Đức Chúa Giêsu bị đánh đòn, thì ngắm thứ 2: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

Khi thấy Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai bởi quân dữ đóng sâu vào đầu, máu chảy xuống ròng ròng, thì ngắm thứ 3: Đức Chúa Giêsu chịu đội mạo gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự xỉ nhục bằng lòng.

Khi thấy Đức Chúa Giêsu vác thánh giá, thì ngắm thứ 4: Đức Chúa Giêsu vác thánh giá. Ta hãy xin cho được vác thánh giá theo chân Chúa.

Khi thấy Đức Chúa Giêsu chết trên thánh giá, thì ngắm thứ 5: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên thánh giá . Ta hãy xin cho được đóng đinh xác thịt vào thánh giá Chúa.

Như vậy, khi ta lần chuỗi Mân Côi Năm sư thương, thì cũng coi như chúng ta đang ngắm đàng thánh giá vậy. Đấy là những lý do mà chúng tôi trình bày chuỗi hạt Mân Côi có liên quan đến Mười Bốn đàng thánh Giá.

Lời bàn : Chung quy Mười Bốn chặng đường thánh giá, hay Bảy sự thương khó Đức Mẹ, và 20 ngắm về chuỗi hạt Mân Côi, đều có những tư tưởng và nội dung giống nhau. Do đó khi ta ngắm đàng thánh giá, thì cũng suy niệm về màu nhiệm cuộc khổ đau của Chúa Giêsu trên thánh giá. Khi ta ngắm 7 sự thương khó Đức Mẹ, thì cũng suy ngắm các sự khổ đau của Đức Mẹ khi thấy con mình là Đức Chúa Giêsu chịu chết trên thánh gíá.

Khi ta lần chuỗi Mân Côi, mà suy ngắm đủ 20 ngắm, thì ta cũng thấy những khổ đau của Chúa Giêsu, và 7 niềm đau của Đức Mẹ hiện ra ngay trước mắt chúng ta. Như vậy, không còn gì cao đẹp hơn, huy hoàng hơn, là khi ta sốt sắng lần chuỗi Mân Côi. Thánh Tôma Aquinô OP, Tiến sĩ Hội Thánh, và Thánh Louis Marie Grignion de Montfort đã nói rất đúng là không có gì cao trọng hơn ở trên thế gian này, bằng Thánh Thể và Chuỗi Hạt Mân Côi.