100 tích truyện Kinh Mân Côi: Chuỗi hạt Mân Côi với Đức Giáo Hoàng Pio V

 


Khi nói đến chiến thắng Lepanto với quân Hồi Giáo Thổ nhĩ Kỳ năm 1571, tức là nói đến sự hoạt động rất đắc lực, và lòng sùng kính Đức Mẹ Mân Côi tuyệt vời của Đức Giáo Hoàng Pio V. Đức thánh Giáo Hoàng Pio V sinh hạ trong một gia đình nghèo ở Lombardie, nước Ý. Vào dòng Đaminh năm lên 15 tuổi. Sau khi lãnh chức linh mục, Ngài làm việc cho toà án Hội thánh. Được cử làm Giám Mục và thăng Hồng Y năm 1556. Ngài chỉ lãnh đạo Hội Thánh chỉ có 6 năm. Nhưng trong 6 năm ấy, Ngài đã làm biết bao công việc cho Hội Thánh. Thánh Pio V Giáo Hoàng sống rất đơn sơ khó nghèo, không giống như một số giáo phẩm thời bấy giờ. Ngài rất nghiêm ngặt trong việc lãnh đạo Giáo Hội, nghiêm trang sửa phạt một số giáo sĩ đã không tuân thủ nhiệm vụ của mình. Ngài là gốc dòng Đaminh, nên rất có lòng kính mến Đức Mẹ Mân Côi. Ngài khuyến khích giáo dân năng lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ, và gia nhập Hội Mân Côi. Khi chiến thắng Lepanto năm 1571, chính Đức Giáo Hoàng Pio V đã điều khiển Hội Thánh bằng truyền bá khắp nơi phải lần chuỗi Mân Côi kinh Đức Mẹ, xin cho quân sĩ công giáo được chiến thắng quân Hồi giáo. Sau khi chiến thắng rồi, để tạ ơn Đức Mẹ, Ngài đã cho thành lập lễ Đức Bà chiến thắng, và mừng lể vào ngày 7/10 hằng năm. Sau được đổi lại là lễ Rất Thánh Đức Mẹ Mân Côi.

Ngài qua đời ngày 1 tháng 5 năm 1572, tức là ngày đầu tháng 5 kính Đức Mẹ. Điều này chứng tỏ Đức Mẹ đã ưu ái cho Ngài được qua đời trong tháng hoa kính Đức Mẹ. Sau chiến thắng Lepanto, để tạ ơn Đức Mẹ, Ngài đã truyền cho thêm vào kinh cầu Đức Bà 1 tước hiệu mới: “Nữ Vương rất thánh Mân Côi”, để nhắc nhở cho giáo dân nhớ chiến thắng Lepanto là nhờ sự cầu nguyện bằng chuỗi hạt Mân Côi. Ngài được tôn phong hiển thánh do Đức Giáo Hoàng Clemente Xl, năm 1712.

 

Lời bàn :  Trong số các Đức Giáo Hoàng có lòng kính mến Đức Mẹ, phải kể đến Đức Giáo Hoàng Pio V  là một vị Giáo Hoàng tuyệt vời trong việc truyền bá lòng sùng kính Đức Mẹ Mân Côi, bằng chuỗi hạt Mân Côi. Ngoài ra, cũng còn rất nhiều Đức Giáo Hoàng khác có lòng kính mến Đức Mẹ Mân Côi, không kém ĐGH Pio V, như các ĐGH Leo XIII, ĐGH Gioan XXIII và ĐGH Gioan Phaolo II. Các ĐGH mà còn kính mến Đức Mẹ Mân Côi như thế, huống hồ chúng ta, phải noi gương các ngài để năng lần chuỗi Mân Côi và gia nhập Hội Mân Côi kính Đức Mẹ.