100 tích truyện Kinh Mân Côi: Chuỗi hạt Mân Côi với Thánh Ignatio Loyola sáng lập dòng Tên.

Ignatio sinh năm 1491 tại làng Basque, nước Tây Ban Nha, con nhà quý tộc của Phó Vương Navarre. Là sĩ quan trong quân đội. Bị thương và được tịnh dưỡng tại bệnh viện. Trong lúc rảnh rỗi Ngài đã đọc nhiều sách đạo, và đã tìm thấy một chân lý là muốn hiến thân sống âm thầm khổ hạnh, phó dâng cả cuộc đời mình cho Chúa và cho Đức Mẹ. Là một vị thánh có lòng sùng kính Đức Mẹ đặc biệt. Ngài lấy chuỗi Mân Côi làm vũ khí chống đối mọi ân mưu của ma quỷ. Và xin Đức Mẹ cho mình được chiến thắng, để hoàn thành được công tác thành lập tu hội dòng Chúa Giêsu, cùng với các bạn cùng chí hướng.

Cả cuộc đời của Người là một sự tận hiến tuyệt đối cho Đức Mẹ. Khi còn là một thanh niên, ngài gia nhập quân đội Hoàng Gia, và ước ao trở thành Hiệp Sĩ Đức Mẹ. Người thấy rằng cần phải có những Hiệp Sĩ để chiến đấu bênh vực Hội Thánh. Người đến nhà thờ dòng Benedictin tại Montserrat, và đặt thanh kiếm của Người dưới chân tượng Đức Mẹ, và tuyên thệ tận hiến xin trở thành Hiệp Sĩ của Đức Mẹ và của Chúa Giêsu.

Đêm 25/3, khi mọi người dự thánh lễ Truyền Tin, thì ngài đi xưng tội, canh thức trọn một đêm, để cầu nguyện. Đức Mẹ đã nhận lời nguyện của Ignatio, và chọn Người làm Hiệp Sĩ của Chúa Giêsu, của Đức Mẹ, và của Hội Thánh. Từ đó Ignatio trở thành người đứng đầu của “Đoàn Hiệp Sĩ Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria”.

Sau đó, đoàn Hiệp sĩ này trở thành dòng Tên Đức Chúa Giêsu, và đã giúp cho Hội Thánh rất nhiều công tác đặc biệt, làm sáng danh Thiên Chúa và Giáo Hội ở trần gian này. Thánh nhân qua đời ngày 31/7/1556. Dòng Tên ( tên của Chúa Giêsu, Giêsuites) phát triển hầu khắp thế giới.

Khẩu hiệu của Dòng là A.M.D.G (ad majorem Dei gloriam: tất cả vì sáng danh Thiên Chúa.) Các cha dòng Tên đi đâu cũng giảng về Chúa Giêsu và về Đức Mẹ, khuyến khích mọi người năng lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ. Nhất là thánh Phanxico Xavier, người bạn đồng chí hướng với thánh Ignatio trong công tác lập dòng Tên ngay tử buổi ban đầu, đã tình nguyện sang Phương Đông giảng đạo. Đi đến đâu thánh Phanxico Xavier cũng giảng vế chân lý đạo Chúa, rửa tội không biết bao nhiêu là giáo hữu tân tòng ở Ấn Độ, ở Nhật Bản, và truyền bá chuỗi hạt Mân Côi cho mọi người . Ngài định sang Trung Quốc giảng đạo, thì giữa đường Ngài qua đời, để lại cánh tay phải còn nguyên vẹn, chứng tỏ cánh tay này Ngài đã rửa tội không biết bao nhiêu là ngàn người.

Lời bàn : Trong Hội Thánh có rất nhiều dòng nổi tiếng, như dòng Tên, dòng Đa Minh, dòng Phanxicô khó khăn, dòng Chúa Cứu Thế, dòng khổ tu Citeaux… Các dòng tu nào cũng đều có một chí hướng riêng biệt, và một công tác đặc biệt. Chung quy cũng là sống một đời sống chiêm niệm, khắc khổ tu thân, thánh hoá bản thân, và giúp Hội Thánh truyền giảng chân lý đạo của Chúa ở trần gian này.

Thường thường các dòng đều có mục đích giống nhau, là sống cuốc sống chiêm niệm, gần Chúa, xa lánh thế gian, thánh hoá bản thân, cầu nguyện nhiều cho các linh hồn, cho thế gian, cho sự thái bình, và cho Hội Thánh.  Tuy nhiên nói chung thì nhà dòng nào cũng có hai nhiệm vụ chính, là tôn thờ Thánh Thể, và lòng sùng kính Đức Mẹ qua chuỗi hạt Mân Côi. Nếu thiếu một trong hai nhiệm vụ đó thì không còn kể là nhà dòng nữa.