THÁNH LỄ

Tháng Mười Một, 2020

  • 21 Tháng Mười Một

    Lễ Chúa Ki-Tô Vua

    Lễ Chúa Ki-Tô Vua

    Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời.

Tháng Mười, 2020

Tháng Chín, 2020