HỎI – ĐÁP

Lạm dụng tính dục trẻ em là gì? Giáo Hội Công Giáo xét xử giáo sĩ lạm dụng tình dục trẻ em

Bộ Giáo Luật 1983 qui định về vấn đề lạm dụng tình dục như sau: Giáo sĩ nào thực hiện một tội phạm nghịch giới răn thứ sáu của thập giới…với một vị thành niên dưới mười sáu tuổi, thì phải chịu một hình phạt thích đáng, kể cả việc sa thải khỏi bậc giáo sĩ, nếu trường hợp đòi hỏi điều đó (đ.1395 §2).

Đọc thêm