HỎI – ĐÁP

Kinh Mân côi với Dòng Đaminh

 Kinh Mân côi đáng được bàn riêng ra một mục xét vì tầm quan trọng của nó trong lịch sử Hội thánh. Nguồn gốc và thần học của Kinh Mân côi đã được trình bày trong quyển Vầng trăng tuyệt vời (tr.177-181); ở đây chỉ xin giới hạn vào những chi tiết liên quan đến Dòng Đaminh.

Đọc thêm

Giải đáp phụng vụ: Việc bái gối trước Thánh Giá được hiểu ra sao?

Sự bái gối (genuflection, từ tiếng Latinh "genu flectere", nghiêng gối) là một cử chỉ thể hiện một loạt thái độ suy tôn và kính trọng. Ngày nay, hành động bái gối được liên kết chặt chẽ đến hành động thờ lạy Thiên Chúa. Thật vậy, đây là nghĩa duy nhất được đề cập trong Qui chế Tổng Quát Sách Lễ Rôma (GIRM):

Đọc thêm