TRANG CHỦ / HẠNH CÁC THÁNH / CHÂM NGÔN CÁC THÁNH / Châm ngôn Thánh Giêrônimô, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh (340 – 420)

Châm ngôn Thánh Giêrônimô, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh (340 – 420)