Châm ngôn Thánh Giêrônimô, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh (340 – 420)