Danh sách các Giám mục Việt Nam xếp theo thời gian và tên gọi

A. Xếp theo thứ tự thời gian được Tấn Phong Giám Mục

 1. (11/06/1933) Ðức giám mục Gioan Baotixia Nguyễn Bá Tòng
 2. (29/06/1935) Ðức giám mục Giuse Ða Minh Hồ Ngọc Cẩn
 3. (04/05/1938) Ðức Tổng giám mục Phêrô Martinô Ngô Ðình Thục
 4. (03/12/1940) Ðức giám mục Gioan Maria Phan Ðình Phùng
 5. (29/10/1945) Ðức giám mục Tađêô Lê Hữu Từ
 6. (04/08/1950) Ðức giám mục Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi
 7. (15/08/1950) Ðức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Như Khuê
 8. (03/09/1950) Ðức giám mục Ða Minh Hoàng Văn Ðoàn
 9. (16/09/1951) Ðức giám mục Gioan Baotixita Trần Hữu Ðức
 10. (19/03/1953) Ðức giám mục Giuse Trương Cao Ðại
 11. (30/11/1955) Ðức giám mục Simon Hoà Nguyễn Văn Hiền
 12. (30/11/1955) Ðức Tổng giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình
 13. (07/02/1956) Ðức giám mục Phêrô Khuất Văn Tạo
 14. (26/04/1959) Ðức giám mục Phaolô Bùi Chu Tạo
 15. (05/03/1960) Ðức giám mục Vinh Sơn Phạm Văn Dụ
 16. (25/03/1960) Ðức giám mục Ðaminh Ðinh Ðức Trụ
 17. (23/04/1960) Ðức giám mục Phêrô Maria Nguyễn Huy Quang

18. (10/11/1960) Ðức giám mục Giuse Maria Phạm Năng Tĩnh

 1. (22/01/1961) Ðức giám mục Antôn Nguyễn Văn Thiện
 2. (22/01/1961) Ðức giám mục Micae Nguyễn Khắc Ngữ
 3. (22/01/1961) Ðức giám mục Giuse Trần Văn Thiện
 4. (22/01/1961) Ðức Tổng giám mục Philipphê Nguyễn Kim Ðiền
 5. (15/03/1963) Ðức giám mục Phaolô Trần Ðình Nhiên
 6. (02/06/1963) Ðức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Văn Căn
 7. (15/08/1963) Ðức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Ðình Tụng
 8. (13/02/1964) Ðức giám mục Giuse Lê Quý Thanh
 9. (05/05/1965) Ðức giám mục Giacôbê Nguyễn Ngọc Quang
 10. (06/01/1966) Ðức giám mục Giuse Phạm Văn Thiên
 11. (06/01/1966) Ðức giám mục Phanxicô Xaviê Trần Thanh Khâm
 12. (09/01/1966) Ðức giám mục Giuse Lê Văn Ấn
 13. (24/06/1967) Ðức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận
 14. (15/08/1967) Ðức giám mục Phêrô Nguyễn Huy Mai
 15. (12/09/1968) Ðức giám mục Giacôbê Nguyễn Văn Mầu
 16. (12/03/1971) Ðức giám mục Phêrô Maria Nguyễn Năng
 17. (11/08/1974) Ðức giám mục Ða Minh Nguyễn Văn Lãng
 18. (11/08/1974) Ðức giám mục Nicôla Huỳnh Văn Nghi
 19. (11/08/1974) Ðức giám mục Phaolô Huỳnh Ðông Các
 20. (17/03/1975) Ðức giám mục Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm
 21. (27/03/1975) Ðức giám mục Alexis Phạm Văn Lộc
 22. (05/04/1975) Ðức giám mục Phaolô Nguyễn Văn Hoà
 23. (01/05/1975) Ðức giám mục Gioan Baotixita Bùi Tuần
 24. (06/06/1975) Ðức giám mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Quang Sách
 25. (06/06/1975) Ðức giám mục Emmanuel Lê Phong Thuận
 26. (10/06/1975) Ðức giám mục Anrê Nguyễn Văn Nam

44. (22/06/1975) Ðức giám mục Phêrô Phạm Tần

 1. (29/06/1975) Ðức giám mục ÐaMinh Lê Hữu Cung
 2. (16/07/1975) Ðức giám mục Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật
 3. (15/08/1975) Ðức giám mục Raphael Nguyễn Văn Diệp
 4. (07/09/1975) Ðức Tổng giám mục Stêphanô Nguyễn Như Thể
 5. (22/02/1976) Ðức giám mục Giacôbê Huỳnh Văn Của
 6. (30/03/1976) Ðức giám mục Giuse Phan Văn Hoa
 7. (14/11/1976) Ðức giám mục Giuse Phan Thế Hinh
 8. (24/04/1977) Ðức giám mục Giuse Nguyễn Thiện Khuyến
 9. (02/02/1978) Ðức giám mục Louis Phạm Văn Nẫm
 10. (18/02/1979) Ðức giám mục Giuse Maria Nguyễn Tùng Cương
 11. (04/03/1979) Ðức giám mục Phêrô Gioan Trần Xuân Hạp
 12. (08/08/1979) Ðức giám mục Giuse Maria Vũ Duy Nhất
 13. (08/12/1979) Ðức giám mục Giuse Maria Ðinh Bỉnh
 14. (22/04/1981) Ðức giám mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang
 15. (15/08/1981) Ðức giám mục Giuse Trịnh Chính Trực
 16. (22/11/1981) Ðức giám mục Phêrô Trần Thành Chung
 17. (10/10/1982) Ðức giám mục Louis Hà Kim Danh
 18. (16/12/1988) Ðức giám mục Giuse Nguyễn Văn Yến
 19. (25/01/1989) Ðức giám mục Giuse Nguyễn Quang Tuyến
 20. (11/04/1991) Ðức giám mục Giuse Nguyễn Phụng Hiểu
 21. (03/12/1991) Ðức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn
 22. (07/05/1992) Ðức giám mục Tôma Nguyễn Văn Trâm
 23. (19/11/1992) Ðức giám mục Phaolô Maria Cao Ðình Thuyên
 24. (11/08/1993) Ðức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn
 25. (15/08/1994) Ðức giám mục Phaolô Lê Ðắc Trọng
 26. (17/06/1997) Ðức giám mục Giuse Nguyễn Tích Ðức
 27. (18/06/1997) Ðức giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Nho
 28. (06/01/1999) Ðức giám mục Phêrô Trần Ðình Tứ
 29. (20/05/1999) Ðức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Ðọc
 30. (29/06/1999) Ðức Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt
 31. (29/06/1999) Ðức giám mục Giuse Trần Xuân Tiếu
 32. (12/08/1999) Ðức giám mục Phêrô Nguyễn Soạn
 33. (30/06/2000) Ðức giám mục Phaolô Nguyễn Bình Tĩnh
 34. (15/08/2000) Ðức giám mục Tôma Nguyễn Văn Tân
 35. (08/08/2001) Ðức giám mục Giuse Hoàng Văn Tiệm
 36. (11/08/2001) Ðức giám mục Phaolô Nguyễn Thanh Hoan
 37. (17/08/2001) Ðức giám mục Giuse Vũ Duy Thống
 38. (02/01/2003) Ðức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên
 39. (06/01/2003) Ðức Tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt
 40. (18/02/2003) Ðức giám mục Stêphanô Tri Bửu Thiên
 41. (11/06/2003) Ðức giám mục Ðôminicô Mai Thanh Lương
 42. (28/08/2003) Ðức giám mục Micae Hoàng Ðức Oanh
 43. (01/10/2003) Ðức giám mục Antôn Vũ Huy Chương
 44. (04/08/2004) Ðức giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh
 45. (11/11/2004) Ðức giám mục Ðominicô Nguyễn Chu Trinh
 46. (07/04/2005) Ðức Tổng giám mục Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng
 47. (15/12/2005) Ðức giám mục Giuse Võ Ðức Minh
 48. (18/01/2006) Ðức giám mục Phêrô Nguyễn Văn Ðệ
 49. (04/08/2006) Ðức giám mục Giuse Châu Ngọc Tri
 50. (03/12/2007) Ðức giám mục Giuse Ðặng Ðức Ngân
 51. (07/10/2008) Ðức giám mục Cosma Hoàng Văn Ðạt
 52. (15/11/2008) Ðức giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm
 53. (05/12/2008) Ðức giám mục Lorensô Chu Văn Minh
 54. (12/05/2009) Ðức giám mục Vinhsơn Nguyễn Văn Bản
 55. (08/09/2009) Ðức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng
 56. (10/10/2009) Ðức giám mục Tôma Vũ Ðình Hiệu
 57. (13/01/2010) Ðức giám mục Vinhsơn Nguyễn Mạnh Hiếu
 58. (04/02/2010) Ðức giám mục Matthêu Nguyễn Văn Khôi
 59. (15/06/2010) Ðức giám mục Gioan Maria Vũ Tất
 60. (23/07/2010) Ðức giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp
 61. (29/04/2011) Ðức giám mục Giuse Nguyễn Tấn Tước
 62. (23/06/2011) Ðức giám mục Vinhsơn Nguyễn Văn Long
 63. (05/04/2013) Ðức giám mục Giuse Ðinh Ðức Ðạo
 64. (04/09/2013) Ðức giám mục Phêrô Nguyễn Văn Viên
 65. (06/09/2013) Ðức giám mục Alphongsô Nguyễn Hữu Long
 66. (29/05/2014) Ðức giám mục Giuse Trần Văn Toản
 67. (03/12/2015) Ðức giám mục Aloisiô Nguyễn Hùng Vị
 68. (11/12/2015) Ðức giám mục Phêrô Huỳnh Văn Hai
 69. (20/01/2016) Ðức giám mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn
 70. (04/08/2016) Ðức giám mục Giuse Ðỗ Mạnh Hùng
 71. (25/08/2016) Ðức giám mục Giuse Nguyễn Phương
 72. (31/05/2017) Ðức giám mục Ðaminh Nguyễn Văn Mạnh
 73. (01/06/2017) Ðức giám mục Gioan Ðỗ Văn Ngân
 74. (14/10/2017) Ðức giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn
 75. (19/12/2017) Ðức giám mục Nguyễn Thái Thành
 76. (27/06/2018) Ðức giám mục Giuse Nguyễn Ðức Cường
 77. (19/10/2019) Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng 

B. Xếp theo tên gọi

1. (09/01/1966) Ðức giám mục Giuse Lê Văn Ấn
2. (12/05/2009) Ðức giám mục Vinhsơn Nguyễn Văn Bản
3. (30/11/1955) Ðức Tổng giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình
4. (08/12/1979) Ðức giám mục Giuse Maria Ðinh Bỉnh
5. (11/08/1974) Ðức giám mục Phaolô Huỳnh Ðông Các
6. (02/06/1963) Ðức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Văn Căn
7. (29/06/1935) Ðức giám mục Ða Minh Maria Hồ Ngọc Cẩn
8. (04/08/1950) Ðức giám mục Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi
9. (22/11/1981) Ðức giám mục Phêrô Trần Thành Chung
10. (01/10/2003) Ðức giám mục Antôn Vũ Huy Chương
11. (22/02/1976) Ðức giám mục Giacôbê Huỳnh Văn Của
12. (29/06/1975) Ðức giám mục Ðaminh Lê Hữu Cung
13. (18/02/1979) Ðức giám mục Giuse Maria Nguyễn Tùng Cương
14. (27/06/2018) Đức giám mục Giuse Nguyễn Đức Cường
15. (10/10/1982) Ðức giám mục Louis Hà Kim Danh
16. (15/08/1975) Ðức giám mục Raphael Nguyễn Văn Diệp
17. (05/03/1960) Ðức giám mục Vinhsơn Phạm Văn Dụ
18. (19/03/1953) Ðức giám mục Giuse Trương Cao Ðại
19. (05/04/2013) Ðức giám mục Giuse Ðinh Ðức Ðạo
20. (07/10/2008) Ðức giám mục Cosma Hoàng Văn Ðạt
21. (18/01/2006) Ðức giám mục Phêrô Nguyễn Văn Ðệ
22. (22/01/1961) Ðức Tổng giám mục Philipphê Nguyễn Kim Ðiền
23. (03/09/1950) Ðức giám mục Ðaminh Hoàng Văn Ðoàn
24. (20/05/1999) Ðức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Ðọc
25. (16/09/1951) Đức giám mục Gioan Baotixita Trần hữu Đức
26. (17/06/1997) Ðức giám mục Giuse Nguyễn Tích Ðức
27. (11/12/2015) Ðức giám mục Phêrô Huỳnh Văn Hai
28. (04/03/1979) Ðức giám mục Phêrô Gioan Trần Xuân Hạp
39. (30/11/1955) Ðức giám mục Simon Hoà Nguyễn Văn Hiền
30. (13/01/2010) Ðức giám mục Vinhsơn Nguyễn Mạnh Hiếu
31. (11/04/1991) Ðức giám mục Giuse Nguyễn Phụng Hiểu
32. (10/10/2009) Ðức giám mục Tôma Vũ Ðình Hiệu
33. (14/11/1976) Ðức giám mục Giuse Phan Thế Hinh
34. (30/03/1976) Ðức giám mục Giuse Phan Văn Hoa
35. (05/04/1975) Ðức giám mục Phaolô Nguyễn Văn Hoà
36. (11/08/2001) Ðức giám mục Phaolô Nguyễn Thanh Hoan
37. (07/04/2005) Ðức Tổng giám mục Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng
38. (23/07/2010) Ðức giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp
39. (04/08/2016) Ðức giám mục Giuse Ðỗ Mạnh Hùng
40. (15/11/2008) Ðức giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm
41. (06/01/1966) Ðức giám mục Phanxicô Xaviê Trần Thanh Khâm
42. (04/02/2010) Ðức giám mục Matthêu Nguyễn Văn Khôi
43. (15/08/1950) Ðức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Như Khuê
44. (24/04/1977) Ðức giám mục Giuse Nguyễn Thiện Khuyến
45. (29/06/1999) Ðức Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt
46. (11/08/1974) Ðức giám mục Ðaminh Nguyễn Văn Lãng
47. (17/03/1975) Ðức giám mục Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm
48. (04/08/2004) Ðức giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh
49. (06/09/2013) Ðức giám mục Alphongsô Nguyễn Hữu Long
50. (23/06/2011) Ðức giám mục Vinhsơn Nguyễn Văn Long
51. (27/03/1975) Ðức giám mục Alexis Phạm Văn Lộc
52. (11/06/2003) Ðức giám mục Ðôminicô Mai Thanh Lương
53. (15/08/1967) Ðức giám mục Phêrô Nguyễn Huy Mai
54. (31/05/2017) Ðức giám mục Ðaminh Nguyễn Văn Mạnh
55. (11/08/1993) Ðức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn
56. (12/09/1968) Ðức giám mục Giacôbê Nguyễn Văn Mầu
57. (15/12/2005) Ðức giám mục Giuse Võ Ðức Minh
58. (05/12/2008) Ðức giám mục Lorensô Chu Văn Minh
59. (10/06/1975) Ðức giám mục Anrê Nguyễn Văn Nam
60. (12/03/1971) Ðức giám mục Phêrô Maria Nguyễn Năng
61. (08/09/2009) Ðức giám mục Giuse Nguyễn Năng
62. (02/02/1978) Ðức giám mục Louis Phạm Văn Nẫm
63. (03/12/2007) Ðức giám mục Giuse Ðặng Ðức Ngân
64. (01/06/2017) Ðức giám mục Gioan Ðỗ Văn Ngân
65. (11/08/1974) Ðức giám mục Nicôla Huỳnh Văn Nghi
66. (22/01/1961) Ðức giám mục Micae Nguyễn Khắc Ngữ
67. (08/08/1979) Ðức giám mục Giuse Maria Vũ Duy Nhất
68. (16/07/1975) Ðức giám mục Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật
69. (15/03/1963) Ðức giám mục Phaolô Trần Ðình Nhiên
70. (18/06/1997) Ðức giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Nho
71. (03/12/1991) Ðức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn
72. (28/08/2003) Ðức giám mục Micae Hoàng Ðức Oanh
73. (03/12/1940) Ðức giám mục Gioan Maria Phan Ðình Phùng
74. (25/08/2016) Ðức giám mục Giuse Nguyễn Phương
75. (23/04/1960) Ðức giám mục Phêrô Maria Nguyễn Huy Quang
76. (05/05/1965) Ðức giám mục Giacôbê Nguyễn Ngọc Quang
77. (05/05/1975) Đức giám mục Đaminh Đinh Huy Quảng
78. (06/06/1975) Ðức giám mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Quang Sách
79. (22/04/1981) Ðức giám mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang
80. (12/08/1999) Ðức giám mục Phêrô Nguyễn Soạn
81. (20/01/2016) Ðức giám mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn
82. (26/04/1959) Ðức giám mục Phaolô Bùi Chu Tạo
83. (07/02/1956) Ðức giám mục Phêrô Khuất Văn Tạo
84. (15/08/2000) Ðức giám mục Tôma Nguyễn Văn Tân
85. (22/06/1975) Ðức giám mục Phêrô Phạm Tần
86. (15/06/2010) Ðức giám mục Gioan Maria Vũ Tất
87. (13/02/1964) Ðức giám mục Giuse Lê Quý Thanh
88. (19/12/2017) Ðức giám mục Tôma Nguyễn Thái Thành
89. (07/09/1975) Ðức Tổng giám mục Stêphanô Nguyễn Như Thể
90. (18/02/2003) Ðức giám mục Stêphanô Tri Bửu Thiên
91. (06/01/1966) Ðức giám mục Giuse Phạm Văn Thiên
92. (02/01/2003) Ðức giám mục Giuse Vũ Văn Thiên
93. (22/01/1961) Ðức giám mục Antôn Nguyễn Văn Thiện
94. (22/01/1961) Ðức giám mục Giuse Trần Văn Thiện
95. (17/08/2001) Ðức giám mục Giuse Vũ Duy Thống
96. (06/06/1975) Ðức giám mục Emmanuel Lê Phong Thuận
97. (24/06/1967) Ðức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận
98. (04/05/1938) Ðức Tổng giám mục Phêrô Martinô Ngô Ðình Thục
99. (19/11/1992) Ðức giám mục Phaolô Maria Cao Ðình Thuyên
100. (08/08/2001) Ðức giám mục Giuse Hoàng Văn Tiệm
101. (29/06/1999) Ðức giám mục Giuse Trần Xuân Tiếu
102. (30/06/2000) Ðức giám mục Phaolô Nguyễn Bình Tĩnh
103. (10/11/1960) Ðức giám mục Giuse Maria Phạm Năng Tĩnh
104. (29/05/2014) Ðức giám mục Giuse Trần Văn Toản
105. (11/06/1933) Ðức giám mục Gioan Baotixia Nguyễn Bá Tòng
106. (06/01/2003) Ðức Tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt
107. (07/05/1992) Ðức giám mục Tôma Nguyễn Văn Trâm
108. (04/08/2006) Ðức giám mục Giuse Châu Ngọc Tri
109. (11/11/2004) Ðức giám mục Ðominicô Nguyễn Chu Trinh
110. (15/08/1994) Ðức giám mục Phaolô Lê Ðắc Trọng
111. (25/03/1960) Ðức giám mục Ðaminh Ðinh Ðức Trụ
112. (15/08/1981) Ðức giám mục Giuse Trịnh Chính Trực
113. (01/05/1975) Ðức giám mục Gioan Baotixita Bùi Tuần
114. (14/10/2017) Ðức giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn
115. (15/08/1963) Ðức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Ðình Tụng
116. (25/01/1989) Ðức giám mục Giuse Nguyễn Quang Tuyến
117. (06/01/1999) Ðức giám mục Phêrô Trần Ðình Tứ
118. (29/10/1945) Ðức giám mục Tađêô Lê Hữu Từ
119. (29/04/2011) Ðức giám mục Giuse Nguyễn Tấn Tước
120. (03/12/2015) Ðức giám mục Aloisiô Nguyễn Hùng Vị
121. (04/09/2013) Ðức giám mục Phêrô Nguyễn Văn Viên
122. (16/12/1988) Ðức giám mục Giuse Nguyễn Văn Yến
Văn Phòng HĐGMVN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *