Hát về Cha Đa Minh 09 : Mừng Thánh Đa Minh

Mừng Thánh Đa Minh

Tác giả : Lm. Thanh Đan OP.

Karaoke “Hát về cha Đa Minh”.
Thực hiện : linh mục Antôn Phan Tự Cường OP

sg_2014a.JPG