Hát về Cha Đa Minh 10 : Đa Minh hành khúc

Đa Minh hành khúc

Karaoke “Hát về cha Đa Minh”.
Thực hiện : linh mục Antôn Phan Tự Cường OP

ct_tre2015a.jpg