Khai Mạc Tỉnh Hội Dòng Đa Minh Việt Nam

“Chúng ta bắt đầu kỳ Tỉnh hội vào đúng ngày Giáo hội kính Mẹ Maria Vô Nhiễm; nên, những ngày hội họp quan trọng này, chúng ta cùng dâng và xin Mẹ Vô Nhiễm bảo trợ…” – Cha nguyên Giám tỉnh Giuse Nguyễn Đức Hoà đã khởi sự Thánh lễ khai mạc Tỉnh hội Dòng Đa Minh Việt Nam như thế, trong thánh lễ sáng nay, 8.12.2019, cùng với hơn 40 nghị huynh và anh em phục vụ Tỉnh hội.
Bốn năm một lần, Tỉnh hội là dịp hội họp quan trọng của cả Tỉnh Dòng. Các nghị huynh – đại diện các tu viện, vùng, miền,… thuộc Tỉnh Dòng trên khắp thế giới – sẽ cùng thảo luận, bàn bạc và bầu cử vị Giám tỉnh mới, ban cố vấn mới, các “đầu ngành” mới,… và phương hướng hoạt động chung cho cả Tỉnh dòng trong 4 năm tới.
Sau Thánh lễ khai mạc, các phiên họp đầu tiên kỳ Tỉnh hội để thống nhất chương trình và thời khoá biểu làm việc đã được thông qua cùng với khái lược về các bản báo cáo tổng kết nhiềm kỳ vừa qua của nguyên giám tỉnh và các ban ngành khác.
Mời cộng đoàn cùng dõi theo và cầu nguyện hiệp thông với chúng tôi, trong cả kỳ Tỉnh hội này.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *