Ngày 04.04: Biết và không biết

04/04/14 Thứ Sáu đầu tháng tuần 4 MC

Th. I-xi-đo-rô, giám mục, tiến sĩ HT     

Ga 7,1-2.10.25-30

Biết và không biết

“Tôi đâu có tự mình mà đến. Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật. Các ông, các ông không biết Người. Phần tôi tôi biết Người, bởi vì tôi từ nơi Người mà đến và chính Người đã sai tôi.” (Ga 7,28-29)

Suy niệm: Biết một người thường được hiểu là biết những tương quan của người ấy, nhất là về nguồn gốc như cha mẹ, dòng họ, quê quán… Người Do-thái nghĩ rằng họ đã biết tỏ tường về Chúa Giê-su khi nắm bắt được cội nguồn của Ngài: Chúng tôi biết ông ấy xuất phát từ đâu rồi. Do đó, ông ấy cũng chẳng có điều gì ngoại thường và chắc chắn không phải là Đức Ki-tô! Thật ra, không phải tương quan sinh học hay địa lý đã làm nên Đấng Ki-tô, mà chính là mối tương quan thâm sâu mầu nhiệm với Chúa Cha, Đấng đã sai Ngài. Chúa Giê-su khẳng định: để biết Ngài, người ta phải biết tương quan căn bản nhất làm nên con người Ngài là tương quan Con Một với Cha trên trời.

Mời Bạn: Đức Bê-nê-đi-tô XVI nhận định: “Nhờ đức tin, con người bày tỏ sự ưng thuận của mình với chứng tá của Thiên Chúa.” Thiên Chúa không ai thấy bao giờ và chỉ có Chúa Giê-su là Đấng biết Chúa Cha và chính Ngài mạc khải cho chúng ta. Chúa Giê-su làm chứng cho ta về Chúa Cha bằng mầu nhiệm Khổ nạn và Phục sinh của Ngài.

Sống Lời Chúa: Tôi chiêm ngắm tình yêu đến cùng của Thiên Chúa dành cho mình qua Chúa Giê-su, nhất là trong Tuần Thánh sắp tới.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, chúng con chưa bao giờ biết được Chúa Cha, nhưng chính Chúa đã mạc khải cho chúng con bằng những dụ ngôn, qua cuộc sống, và qua cái chết cùng sự phục sinh của Chúa. Xin cho chúng con nhìn ngắm chính Chúa để xác quyết rằng Thiên Chúa là Tình Yêu. Amen.