Ngày 27.04: Đấng vạch tội thế gian để cứu thế gian

27/05/14 Thứ Ba tuần 6 PS

Th. Âu-tinh, giám mục Can-tơ-bơ-ri     

Ga 16,5-11

Đấng vạch tội thế gian để cứu thế gian

“Khi Đấng Bảo trợ đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử.” (Ga 16,8)

Suy niệm: Đấng Bảo Trợ đến an ủi, hướng dẫn, làm chứng cũng là Đấng đến vạch trần tội của thế gian, là tội không tin vào Đức Giê-su. Tội thế gian vừa là tội của những kẻ từ chối Đức Giê-su, đã đóng đinh Ngài, vừa là tất cả tội lỗi trong lịch sử nhân loại. Luận tội thế gian nhưng để cứu thế gian khỏi án phạt đời đời: Chúa Giê-su đến để cứu độ chứ không phải để luận phạt. Cũng thế, Đấng Bảo Trợ đến luận tội thế gian là để tiếp tục công việc cứu độ này của Đức Giê-su. Khi lên tiếng luận tội, Thánh Thần đưa dẫn thế gian vào mầu nhiệm cứu độ của Đức Giê-su để những ai tin Ngài thì được cứu thoát. Và chỉ những ai đặt mình trước mầu nhiệm thập giá, dám ghé vai vác lấy thập giá mới được soi sáng thấy rõ tội lỗi của mình mà từ bỏ.

Mời Bạn: Thường tình thật khó chấp nhận người khác vạch ra lỗi mình. Vì thế người ta cũng bị cám dỗ tránh đối diện với Thiên Chúa, sợ Ngài vạch trần tội lỗi. Hoặc chí ít, có thể bạn lại rất hời hợt khi tiếp xúc với Chúa. Bạn có kinh nghiệm về những điều đó không?

Chia sẻ: Theo bạn, lúc bắt đầu cầu nguyện các tín hữu đọc kinh Chúa Thánh Thần, là có ý nài xin Ngài ban ơn gì vậy?

Sống Lời Chúa: Trước khi xét mình, bạn hãy xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho bạn nhớ lại tất cả các tội đã phạm.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến! Xin cho con dám nhìn nhận tội lỗi của con. Xin đổ mưa ơn thánh Chúa tưới dội tẩy sạch lòng trí con và biến đổi con trở nên người mới. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến!