Ngày 27.05.2015: Thứ Tư sau Chúa nhật VIII Thường Niên

THỨ TƯ : 27.05.2015

Mc 10, 32 – 45

1. Ghi nhớ: “Nghe vậy, mười môn đệ kia bắt đầu tức giận với ông Giacôbê và ông Gioan” (Mc 10,41).

2. Suy niệm: Khi Chúa Giêsu nghe biết các môn đệ có ý ghen tức với Giacôbê và Gioan, thì Người liền sửa dạy các ông bài học về lòng khiêm nhường và phục vụ. Nếu có lòng ganh tỵ nhau, thì cộng đoàn sẽ có sự chia rẽ, mà có chia rẽ, thì sẽ đưa đến mất đoàn kết, mà mất đoàn kết, thì sẽ không thể cùng nhau xây dựng cộng đoàn, sẽ không có yêu thương nhau. Trong nhiều dịp, Chúa Giêsu thường dạy các môn đệ: “Giữa anh em, ai muốn làm lớn, thì phải phục vụ, phải làm đầy tớ mọi người”. Các môn đệ Chúa không được có sự ghen tỵ với những ơn lành của người khác, trái lại, phải yêu thương giúp đỡ mọi người nên môn đệ Chúa, nên thánh.

3. Sống lời Chúa: Xin Thầy cho mọi người được ở trong vinh quang của Thầy.

4. Cầu nguyện:  Lạy Chúa, Xin cho chúng con biết yêu thương nhau, xin cho mọi người nên môn đệ Chúa, xin cho con vui mừng khi có nhiều người được ơn Chúa. Amen