Luân lý chuyên biệt 12: Hội nhập văn hóa (Inculturation)

Thần học online:

TÌM HIỂU 
THẦN HỌC HỌC LUÂN LÝ CHUYÊN BIỆT

Luân lý chuyên biệt 12: Hội nhập văn hóa (Inculturation)

Hội nhập văn hóa là một từ ngữ mới được hình thành trong Giáo hội công giáo và được nêu lên trong các văn kiện quan trọng của Giáo hội như Lumen Gentium (13), tông huấn Loan báo Tin mừng (20); thông điệp Sứ vụ Đấng Cứu Thế (52). Trong tông huấn Giáo hội tại châu Á, ĐGH nhắc lại từ này nhiều lần. 

cJDQUF0Sbi0