Nghe giảng Chúa Nhật XVI thường niên năm B (2021, 2018, 2015, 2012)

– Nghe giảng Chúa Nhật XVI thường niên năm C (2010)

– Nghe giảng Chúa Nhật XVI thường niên năm A (2011)

– Nghe giảng Chúa Nhật XVI thường niên năm B (2012)

– Nghe giảng Chúa Nhật XVI thường niên năm C (2013) + Video

– Nghe giảng Chúa Nhật XVI thường niên năm A(2014)

– Nghe giảng Chúa Nhật XVI thường niên năm B (2015)

– Nghe giảng Chúa Nhật XVI thường niên năm C (2016)

 Tin mừng theo thánh Maccô (Mc 6,30-34)

Các Tông Đồ tụ họp chung quanh Đức Giê-su, và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy.

Người bảo các ông: “Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.” Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa. Vậy, thầy trò xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng.

Thấy các ngài ra đi, nhiều người hiểu ý, nên từ khắp các thành, họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi, trước cả các ngài. Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều.

Năm 2021:

Năm 2018:

Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Lm Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam

Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Năm 2015:

Lm Môrít Lục Vĩnh Phố

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt

Lm Giuse Trần Văn Việt

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Năm 2012:

Lm Px. Đào Trung Hiệu

Lm Patrick Palmer (Anh ngữ)

Lm Biển Đức Vương Thuật

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

SUY NIỆM