Những yến bạc khả năng (27.08.2016 – Thứ Bảy sau Chúa Nhật XXI Thường Niên năm C)

Thánh Nữ Monica – Lễ Nhớ

Lời Chúa: Mt 25,14-30

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu

14 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này : “Người kia sắp đi xa, gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. 15 Ông đưa cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, 16 người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn, và gây lời được năm yến khác. 17 Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời được hai yến khác. 18 Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. 19 Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ ấy đến và yêu cầu họ thanh toán sổ sách. 20 Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói : ‘Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây.’ 21 Ông chủ nói với người ấy : ‘Khá lắm ! Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành ! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh !’ 22 Người đã lãnh hai yến cũng tiến lại gần và nói : ‘Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai yến, tôi đã gây lời được hai yến khác đây.’ 23 Ông chủ nói với người ấy : ‘Khá lắm ! Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành ! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh !’ 24 Rồi người đã lãnh một yến cũng tiến lại gần và nói : ‘Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. 25 Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông vẫn còn nguyên đây này !’ 26 Ông chủ đáp : ‘Anh thật là tôi tớ xấu xa và biếng nhác ! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, 27 thì đáng lý anh phải gửi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ ! 28 Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười yến. 29 Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa ; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi. 30 Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài : ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng’.”

SUY NIỆM

Trình thuật Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh sử Mát-thêu hôm nay trình bày dụ ngôn “Những người đầy tớ và những nén bạc” của ông chủ giao cho quản lý.

“Có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông cho người này năm nén, người kia hai nén, người khác nữa một nén, tuỳ khả năng riêng mỗi người”. Rồi ông ra đi.

Trình thuật Tin Mừng nhấn mạnh: ngay lập tức, người đầy tớ lãnh năm nén bạc đã lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán, và gây lời được năm nén khác; người nhận được hai nén bạc cũng làm như vậy và sinh lời cho chủ gấp đôi. Có lẽ các người đầy tớ này đã cảm nhận được tình thương và sự tin tưởng của ông chủ dành cho họ, đồng thời ý thức bổn phận của người làm công được ông chủ tin yêu; họ đã khôn khéo xử dụng những nén bạc chủ giao cho mà sinh lời cho chủ;. những người đầy tớ tài giỏi và trung tín đã hiểu ý chủ và thực hiện ý chủ với tất cả khả năng, lòng nhiệt thành và biết ơn. Còn người đã lãnh một nén thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ.

Sau một thời gian lâu dài, ông chủ đến tính sổ với các đầy tớ và thanh toán sổ sách với họ.

Những người đã lãnh năm nén và hai nén trình lên ông chủ thành quả đã đạt được nhờ số tài sản của ông giao cho. Ông chủ khen ngợi họ tài giỏi và trung thành vì biết vận dụng những yến bạc của ông mà làm cho sinh lời. Ông ân thưởng cho những đầy tớ ấy: “Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh! “

Rồi người đầy tớ lãnh một nén cũng đến và nói: “Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu nén bạc của ông dưới đất. Của ông đây, ông cầm lấy! “

Nghĩ xấu cho chủ, dẫn đến thái độ bất hợp tác, thay vì dùng nén bạc đầu tư buôn bán sinh lời, người đầy tớ thứ ba đem nén bạc chôn giấu để tránh rủi ro thua lỗ và khi ông chủ về, hắn đã xấc xược trả lại nén bạc mà chủ đã giao cho “Của ông đây, ông cầm lấy!”

Đọc qua trình thuật Tin Mừng, nhiều người nghĩ rằng thái độ của tên đầy tớ thứ ba có lẽ cũng không đáng trách vì chỉ có một yến bạc thôi thì làm nên cơ sự gì? Tuy nhiên có người cho rằng giá trị của một nén bạc dưới thời của Đức Giêsu không hề nhỏ bởi nó tương đương với số tiền công của một người thợ trung bình làm trong thời gian 6.000 ngày tức là 6.000 quan tiền. Do đó, ông chủ đã quở trách: “Hỡi đầy tớ tồi tệ và biếng nhác! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, thì đáng lý anh phải gởi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ!”. Rồi truyền cho các gia nhân khác: “Các ngươi hãy lấy nén bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười nén. Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài: ở đó, sẽ phải khóc lóc nghiến răng”.

Người đầy tớ thứ nhất đến và trình cho ông chủ 10 nén bạc trong đó của chủ 5 nén còn 5 nén kia là của anh vì anh đã đầu tư và sinh lời. Ông chủ rất nhân hậu và sòng phẳng khi tuyên bố “Ai đã có thì được cho thêm và sẽ được dư thừa” ông chủ xác nhận anh “đã có” và anh là người đầy tớ tài giỏi và trung thành nên được cho thêm một nén bạc nữa.

Cùng làm sinh lời gấp đôi số vốn chủ giao cho, nhưng tại sao người đầy tớ được giao 2 nén lại không được thưởng? Ông chủ vốn nhân hậu và công bình, ông không đánh giá tài năng của đầy tớ dựa trên lợi nhuận phát sinh cho bằng lòng mến và sự cố gắng vượt qua khó khăn mà thực thi ý muốn của chủ một cách trọn vẹn; xét trên khía cạnh này thì người đầy tớ thứ nhất trổi vượt hơn vì phải nỗ lực hết sức mới sinh lời thêm cho chủ năm nén bạc nữa.

Điểm ta cần chú ý là thái độ của ông chủ với các đầy đầy tớ: ông chú trọng đến lòng yêu mến, tinh thần vâng phục và trách nhiệm của người đầy tớ hơn là thành quả mà họ đạt được.

Qua dụ ngôn những nén bạc, Đức Giêsu mặc khải cho thấy: ông chủ chính là Thiên Chúa nhân hậu còn mỗi người chúng ta là đầy tớ của Ngài. Vậy ông bà, anh chị đang quản lý bao nhiêu nén bạc của Thiên Chúa? và ông bà, anh chị có kế hoạch làm sinh lời từ những nén bạc đó chưa?

Những nén bạc Thiên Chúa trao cho ta là thời gian của một đời người, những khoảnh khắc thầm lặng trôi qua theo mốc thời gian ngày giờ năm tháng; những nén bạc đó còn là sức khỏe, tài trí – cho dù rất hạn hẹp (như khả năng lãnh đạo, điều hành; khả năng “ăn nói”: thuyết phục người khác, trình bày các vấn đề); những nén bạc đó còn là của cải, vật chất ta được diễm phúc quản lý; là bằng hữu tốt và những cơ hội thuận tiện. Chúng ta đã dùng nó để sinh lời cho Chúa như thế nào? Ý Chúa muốn chính là có thêm những tâm hồn ngay thẳng, sự công chính, bình an và niềm vui đích thực, là Chân lý Cứu độ.

Sứ điệp Tin Mừng hôm nay mời gọi tôi

Hãy dùng những nén bạc khả năng là thời giờ, sức khỏe, tài trí, của cải vật chất… Thiên Chúa đã giao cho, cùng với ân sủng của Chúa Thánh Thần trong bí tích Thêm Sức mà nỗ lực góp phần trong công cuộc loan báo Danh thánh Đức Giêsu, lòng thương xót tha thứ của Người mà mưu ích cho các linh hồn.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa, xin tăng thêm lòng yêu mến để con kiên vững trong tinh thần vâng phục và ý thức trách nhiệm của người Kitô hữu, nhờ đó con hết lòng gắn bó với ơn gọi loan báo tin vui cứu độ và đưa các linh hồn về với Người.

SỐNG TIN MỪNG

Vận dụng hết khả năng và sáng tạo để chu toàn bổn phận nơi gia đình, nơi đoàn hội và trong môi trường sống nhờ đó đem tình yêu và chân lý đến cho mọi người.