Quy Chế Huynh Đoàn Linh Mục Thánh Đa Minh

QUY CHẾ
HUYNH ÐOÀN LINH MỤC THÁNH ÐA MINH

CONGREGATIO PRO INSTITUTIS
VITAE CONSECRATAE
ET SOCIETATIBUS VITAE APOSTOLICAE

DECRETUM

Procurator Generalis Ordinis Fratrum Praedicatorum nomine Magistri Generalis eiusdem Ordinis, Apostolicae Sedis supplices porrexit preces, ut “Regula Fraternitatum Sacerdotalium Sancti Dominici” quae iam die 4 Ianuarii 1972, Prot. n. 980/7 1, ad experimentum approbata fuit, nunc definitive approbaretur.

Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae, attentis expositis atque omnibus ad rem pertinentibus mature perpensis, dicta Regula, lingua latina exarata, quorum exemplar in suo tabulario asservatur, approbat atque confirmat, servatis de iure servandis.

Contrariis quibuslibet non obstantibus.

Datum in Vaticano, die 3 Decembris 1996
Eduardus card. Martinez Somalo, Praefectus
P. Jesus Torres CMF, Subsecrarius.

06.jpg

LỜI NGỎ

Các linh mục, đuợc trạch cử từ lòng dân Chúa, nhưng không tách biệt khỏi thế tục và vì ơn gọi riêng cùng với việc nhận lãnh thánh chức, đã hoàn toàn dâng hiến mình để cứu rỗi các linh hồn, bằng việc chu toàn các chức vụ linh mục, “như là chứng nhân và là những người phân phát sự sống khác với sự sống trần thế” (LM. Số 3).

Bởi thế, các linh mục, vì lý do đặc biệt buộc không được chiều theo trần thế này (Rm 12,2) và phải cố gắng tiến đến sự trọn lành Phúc Âm, để luôn chủ tâm nên giống Ðức Kitô và trở nên những dụng cụ sống động cho chức Linh Mục đời đời của Người ngõ hầu xây dựng Hội Thánh của Người ở trần gian (LM số 12).

Những người được ơn siêu nhiên thúc đẩy, đã ghi tên vào Dòng Thánh Ðaminh và ở đấy tuyên hứa qui luật thích hợp cho bậc trọn lành của họ, tức là khi gia nhập các cộng đoàn riêng biệt gọi là “HUYNH ÐOÀN LINH MỤC THÁNH ÐA MINH”, tất nhiên họ thủ đắc được danh nghĩa mới để nên trọn lành hơn trước mặt Chúa và người đời.

Cùng với ân riêng của Bí tích Truyền Chức, giúp họ chu toàn các việc về chức vụ thánh (LM số 12), còn có các trợ lực thiêng liêng mới phát sinh cho họ do việc tuyên hứa, làm cho họ trở nên thành viên của Gia Ðình Ða Minh và được thông công đặc sủng cùng chức vụ của Dòng nhằm mưu ích cho Giáo hội địa phương và Giáo hội toàn cầu. Còn Dòng, khi cung cấp cho họ các trợ lực thiêng liêng đó và dẫn đưa họ trên con đường thánh thiện riêng, vẫn để cho họ tự do hoàn toàn phục vụ Giáo hội dịa phương dưới pháp quyền của Giám mục sở tại của họ.

dongba_1959.jpg

CHƯƠNG I : TÍNH CHẤT VÀ ÐỜI SỐNG CÁC HUYNH ÐOÀN LINH MỤC

1.1 Các linh mục nào đã gia nhập Dòng để thông phần vào Gia Ðình Ða Minh, thì phải chuyên cần “sống theo tinh thần Thánh Phụ Ða Minh” và cố gắng “tiến tới đời sống tông đồ hoàn hảo hơn), cho nên nhờ sự siêng năng chiêm niệm về Thiên Chúa, kết hiệp sự chuyên cần học hỏi đạo lý thánh với lòng nhiệt thành cầu nguyện và tình nguyện sống khó nghèo, họ sẽ đạt được đức tin kiên vững và tinh thần tông đồ hăng say cứu rỗi mọi thụ tạo (Mc 16,15), cho đến cùng trái đất (Cv. 1,8).

1.2 Trong việc thực hành tông đồ, đừng kể các Thánh Tông Ðồ, chúng ta có mẫu gương sáng ngời là Thánh Phụ Ða Minh, một “linh mục rất thánh thiện của Chúa”, trót ngày chăm lo cho tha nhân, thâu đêm dành cho Thiên Chúa và dốc toàn lực chinh phục rất nhiều linh hồn cho Chúa; hơn nữa, trong tâm hồn Người còn có sự ganh đua cứu rỗi sinh linh cách lạ thường và hầu như không thể tin được.

  1. Nhớ đến ơn gọi cao thượng của mình, các linh mục Ða Minh “phải chăm lo giảng dạy cách riêng” (1Tm 5,17), “tin các điều mình đọc khi suy niệm luật Chúa, dạy các điều mình tin. sống điều mình dạy” (HT 28) để trở nên những nhà “đào tạo đức tin” (LM số 6) cho dân chúng và những vị rao giảng Tin Mừng cho thế gian.
  2. Nhưng khi vì phận sự mục tử, phải sống trong thế gian, các linh mục của Thánh Ða Minh cần phải trau dồi các đức tính nhân bản, là những nhân đức làm cho chức vụ của mình đáng được người đời tin cậy, như “nhân hậu, thành thực, hùng dũng và kiên nhẫn, chuyên chăm công bình, xã hội, lịch thiệp” (LM số 3), quảng đại và tất cả những gì làm cho các vị ấy được mọi người yêu qúi trong Chúa (Pl 1,4-8), đến nỗi có thể áp dụng vào những vị ấy điều đã nói về Thánh Phụ Ða Minh, đấng “đã tiếp đón mọi người trong tình bác ái, và vì Người đã yêu qúi mọi người, nên cũng được mọi người qúi mến lại. Vui với người vui, khóc với người khóc (Rm 18,15), là điều Cha Thánh đã thực hiện với lòng nhân ái và tận tụy phục vụ tha nhân” .

VIỆC TUYÊN HỨA TRONG DÒNG

4.1 Những linh mục nào kiên vững trong ý định của mình, cương quyết theo vết chân Thánh Ða Minh, để có thể kết hiệp khăng khít hơn với Ðức Kitô Linh Mục thì tuyên hứa trong Dòng vào thời gian nhất định.

4.2 Do hành vi đó xuất phát từ đức tin sống động và ý thức sâu xa về phép Thánh Tẩy cũnh như phép Truyền Chức Thánh của mình, các linh mục ấy tuyên hứa đặt cuộc sống của mình vào kỷ luật riêng của sự trọn lành và trở nên con cái của Thánh Ða Minh.

4.3 Ý thức về lời tuyên hứa của mình, các linh mục Ða Minh phải cố gắng sống tinh thần các lời khuyên Phúc Âm và Tám Mối Phúc, để nhờ đó các vị ấy có khả năng cộng tác với ân sủng đã nhận được bởi phép Truyền Chức Thánh.

4.4 Nhưng những vị nào ước mong tận hiến cách đặc biệt hơn cho Chúa, muốn thực hiện các lời khuyên Phúc Âm bằng ba lời khấn, thì có thể tự ý làm điều đó dưới hình thức tư riêng (informa privata).

5.1 Lời tuyên hứa trong Dòng Ða Minh đòi hỏi phải có tinh thần thanh bần sâu xa hơn, cho nên các linh mục sống trong trần thế, dù vẫn qúi chuộng “những giá trị nhân bản và những vật thụ tạo như ân huệ Chúa ban” (LM số 17) nhưng phải biết dùng các của cải ấy cách khôn ngoan và xứng hợp với các mục đích mục vụ của chức vụ mình, ngõ hầu có thể đạt tới “đức thanh bần tình nguyện làm cho mình nên giống Ðức Kitô cách rõ rệt và mau lẹ hơn trong khi thi hành chức vụ thánh” (LM số 17).

5.2 Lời tuyên hứa trong Dòng Thánh Ða Minh đặt các linh mục ấy vào địa vị tốt hơn để hiểu và trung thành sống ân sủng độc thân cao qúi, ân sủng này “vừa là dấu chỉ, vừa là sự khích lệ đức ái mục vụ, đồng thời là nguồn đặc biệt sinh sản thiêng liêng trong trần gian”(LM số 16), hơn nữa còn là chứng lý hùng hồn về cuộc sống mai hậu mà các vị thường rao giảng.

5.3 Tuyên hứa trong Dòng Ða Minh cũng giúp các vị ấy ý thức đầy đủ về sự hiệp thông phẩm trật với Ðức Giám mục và Ðức Giáo hoàng bằng cách làm cho tâm hồn họ nên hoàn thiện trong việc vâng phục tôn kính quyền bính của Ðức Giáo hoàng và Ðức Giám mục như là quyền bính của Ðức Kitô, Vị Mục Tử tối cao. Ðức vâng phục ấy còn là ân điển để phục vụ Giáo hội và chân thành vâng theo quyền giáo huấn của Hội thánh (LM số 16).

CÁC NGUỒN MẠCH NÊN THÁNH

  1. Sau đây là các nguồn mạch chính yếu mà các linh mục Ða Minh múc lấy sự tăng trưởng và tiến triển trong việc chiêm niệm và hoạt động tông đồ:

6.1 Chính những hành động chính yếu mà các linh mục Ða Minh hằng ngày chu toàn trong chức vụ mục tử của mình, khi thi hành các việc ấy cách xứng hợp và với lòng nhiệt thành đặc biệt trong sự hiệp thông với Ðức Giám mục và các linh mục khác (LM số 16), cũng như với toàn thể Dòng Ða Minh mà họ đã trở nên thành viên.

6.2 Lời Chúa được đón nhận trong thâm tâm và tin cậy do việc đọc Thánh Kinh chung cũng như riêng, nhờ đó các vị ấy trở nên môn đệ đích thực của Thầy Chí Thánh, của Ðấng Khôn Ngoan vô cùng, đồng thời trở nên xứng hợp để rao giảng trong thần lực của Thiên Chúa (2 Cr 4,7;:LM số 13).

6.3 Cử hành Thánh lễ hằng ngày cách xứng đáng, bởi vì đang khi các vị nhân danh Ðức Kitô dâng tiến hy lễ, thì họ kết hiệp một cách đặc biệt vào mầu nhiệm tử nạn của Ngài, thúc đẩy mình hãm dẹp thân xác và tự hiến mình cho đoàn chiên đã được trao phó (1Ga 3,16; LM số 13 và 14).

6.4 Sốt sắng nguyện Các Giờ Kinh Phụng Vụ hằng ngày làm cho họ kết hiệp với lời cầu xin cao cả của Ðức Kitô và Giáo hội cho thế gian, Các linh mục Ða Minh được quyền dùng lịch Phụng vụ Ða Minh để hiệp thông với toàn Dòng, họ có thể chu toàn cách hoàn hảo hơn các lời nguyện của Hội thánh và được thông công cách đầy đủ hơn các ân điển cũng như công phúc của Dòng.

6.5 Hằng ngày đàm thoại với Chúa Kitô theo mẫu gương của Thánh Phụ Ða Minh, Ðấng luôn nói với Chúa hoặc nói về Chúa, và các giờ ban đêm không ai tỉnh thức cầu nguyện bằng đủ mọi cách thức như Người; lại nữa, Người thường xuyên thức thâu đêm trong nhà thờ…cầu nguyện và kiên trì tỉnh thức. Các linh mục Ða Minh cũng phải chăm chỉ suy gẫm hằng ngày và tĩnh tâm mỗi tháng ít là một lần (LM số 18).

6.6 Siêng năng xưng tội hẳn hoi và hồi tâm xét mình mỗi ngày, cũng phải coi trọng việc bàn hỏi lương tâm với cha Linh hướng.

6.7 Học hỏi Thánh Kinh, các thánh Giáo phụ, văn kiện giáo huấn của Hội thánh cũng như thần học, đặc biệt thần học của thánh Thomas Aquino đã được trình bày cách minh bạch và rất sâu sắc (LM số 18).

6.8 Thành thực sùng kính Ðức Trinh Nữ Mẹ Thiên Chúa, là điều trong Dòng chúng ta đã biểu lộ cách đặc biệt nơi kinh Mân Côi, được hiểu như suy niệm với Mẹ Maria mầu nhiệm cứu độ, tức là sự sống, sự chết và sự Phục sinh của Ðức Kitô. Các linh mục Ða Minh phải luôn tuân giữ việc đạo đức này, tuy khiêm tốn nhưng là cách nguyện gẫm khôn ngoan và cao trọng.

6.9 Việc tôn sùng đặc biệt với Thánh Phụ Ða Minh, chúng ta tận tụy noi gương sự thánh thiện đặc biệt của Người, tinh thần tông đồ và sự nhiệt thành cứu rỗi các linh hồn, lòng sốt sắng cầu nguyện, chiêm ngắm, sống đời nội tâm, thinh lặng và luôn kết hợp với Chúa.

Cũng phải kể đến sự tôn sùng cách riêng thánh nữ Catharina Siena, Nữ tử thời danh của Dòng, Tôi trung và là Tiến sĩ của Hội thánh, đồng thời là bổn mạng linh thiêng và là đấng bảo trợ của Dòng Ða Minh ngoài đời.

Sau cùng là việc tôn kính tất cả các Hiển thánh cũng như các Chân phước của Dòng và gắng công noi gương các Ðấng ấy.

ÐỜI SỐNG GIÁO HỘI VÀ VÀ CỘNG ÐỒNG

  1. Ðể ý nhìn đến sứ mạng truyền giáo phổ quát, các linh mục Ða Minh nên nhớ rằng mình phải quan tâm lo lắng đến tất cả các giáo đoàn tín hữu và vì thế phải luôn sẵn sàng hợp tác với các Giám mục làm việc ở bất cứ nơi nào mục vụ đòi hỏi (LM số 18).
  2. Càng gia tăng hiệp thông với Giám mục của mình, các linh mục Ða Minh càng phải quí mến ngài hơn, đồng chia sẻ với ngài các lo âu cũng như những sự an vui trong công cuộc tông đồ, phải cộng tác với ngài cách quảng đại và chân thành (LM số 7). Về mặt này, thánh Ða Minh cũng nêu gương sáng ngời cho các linh mục của mình, vì Cha Thánh trong suốt đời làm tông đồ vẫn ôm ấp nơi tâm hồn lòng qúi mến, tôn kính cách đặc biệt hàng Giáo phẩm.

9.1 Nhưng vì sự đồng nhất của chức thánh và sứ mạng thừa sai trong Giáo hội, các linh mục Ða Minh phải mật thiết kết hợp với nhau trong tình huynh đệ và dưới quyền Ðức Giám mục sở tại, làm nên một linh mục đoàn duy nhất, triều cũng như dòng, thành thực yêu thương giúp đỡ lẫn nhau bằng lời cầu nguyện cũng như bằng việc hợp tác tông đồ, để chúng ta trở nên những “cộng tác viên của Chân Lý” (3Ga 8).

9.2 Những linh mục nào đã khấn giữ qui luật Thánh Ða Minh, dù không sống trong cộng đoàn tu sĩ, cũng đừng quên rằng mình đã nên thành viên của Gia Ðình Ða Minh và thuộc về một huynh đoàn riêng, thì phải làm cho huynh đoàn sống động và phải hiện diện trong khi họp chung định kỳ. Ðôi khi cũng nên họp chung với anh em Ða Minh, là những người chắc chắn sẽ bằng lòng và vui thích đón nhận quí linh mục ấy vào tu viện, tu xá của mình, để các linh mục ấy được thông công các ân sủng và phúc thiện của Dòng cách nhãn tiền.

10.1 Các linh mục Ða Minh cũng nên có những mối tương giao thường xuyên với Huynh đoàn giáo dân của chúng ta, liên kết họ trong chức linh mục cộng đoàn phổ quát dựa trên bí tích Thánh Tẩy. “Các linh mục phải nhận chân giá trị của anh em giáo dân, là những người có phận sự riêng trong sứ mạng của Giáo hội” (LM số 9), vui lòng nghe các ý kiến và nguyện vọng của họ, để hiểu rõ những dấu chỉ của thời đại, trao phó cho họ các chức vụ đáng tin cậy và đã xếp đặt cách khôn ngoan để mưu ích cho Hội thánh, cũng như phải giữ sự bình an, thuận hòa với mọi người.

Nhưng các Ngài không được bỏ thi hành nhiệm vụ riêng biệt của mình đối với giáo dân, tức là nhiệm vụ chỉ huy và dạy dỗ họ. Hơn nữa, các linh mục phải “bênh vực và can đảm củng cố đức tin, kẻo các tín hữu bị lung lạc về đạo lý” (Ep 4,14; LM số 9). Thánh Phụ Ða Minh và Dòng Ngà? sáng lập đã để lại cho chúng ta mẫu gương lạ lùng về việc bênh vực và củng cố Chân lý.

10.2 Các linh mục thành viên của Gia Ðình Ða Minh cũng phải theo khả năng mà cổ động và hướng dẫn các Huynh đoàn giáo dân của chúng ta, huấn dụ và dẫn dắt họ trên con đường trọn lành, cũng như phải dùng lời nói, gương lành thôi thúc họ đến cùng Ðức Kitô, tuy nhiên vẫn để cho họ được hưởng sự tự lập chính đáng theo qui chế riêng dành cho họ.

CHƯƠNG II : CƠ CẤU VÀ QUẢN TRỊ CÁC HUYNH ÐOÀN LINH MỤC

VIỆC THÂU NHẬN VÀ TUYÊN HỨA

  1. Ðể nhận vào Huynh đoàn Linh mục Thánh Ða Minh cần phải có đa số phiếu ưng thuận của Hội đồng Cố vấn Huynh đoàn.

12.1 Các linh mục được nhận vào Dòng theo nghi thức riêng. Với nghi thức ấy họ bắt đầu năm tập, thường kéo dài trọn một năm, đừng kể lý do chính đáng được Bề trên Dòng chuẩn chước cho phần nào.

12.2 Thời gian chuẩn bị này là để nhận thức và am hiểu tinh thần Dòng Thánh Ða Minh. Sau đó, nếu được đa số phiếu chấp thuận của Hội đồng Cố vấn Huynh đoàn, các linh mục được nhận cho tuyên hứa.

12.3 Thời gian tập không được quá 2 năm.

13.1 Khi đã phê chuẩn lời tuyên hứa nhân danh Giáo hội, được Dòng ưng thuận, các linh mục trở nên phần tử đích thực của Gia Ðình Ða Minh cách đầy đủ trọn vẹn, đồng thời được hưởng các đặc ân thiêng liêng của Dòng.

13.2 Khi tuyên hứa sẽ dùng kiểu mẫu như sau:

“Ðể tôn vinh Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần cùng Ðức Trinh Nữ Maria và Thánh Phụ Ða Minh, tôi là… trước sự hiện diện của cha… đại diện Bề Trên Tổng Quyền Dòng Anh Em Thuyết Giáo, xin hứa tình nguyện sống theo kỷ luật các Huynh đoàn Linh mục Thánh Ða Minh cho đến chết”.

  1. Trong những hoàn cảnh đặc biệt, theo sự nhận xét của Bề Trên Dòng, có thể thâu nhận một số linh mục cách cá biệt, tức là ngoài Huynh Ðoàn sở tại, và ghi danh sách các linh mục ấy vào sổ riêng.

CÁC HUYNH ÐOÀN VÀ VIỆC QUẢN TRỊ

15.1 Các linh mục thánh Ða Minh, trong mỗi nơi, thông thường được nhận vào các Huynh đoàn sở tại, tức là theo các thành phố, đô thị, giáo phận và cũng phải họp nhau theo định kỳ.

15.2 Ðể thành lập Huynh Ðoàn sở tại, phải có sự ưng thuận của Ðấng Bản Quyền.

15.3 Rất mong nơi tất cả các Tỉnh Dòng, những linh mục đã được thâu nhận vào Dòng cách cá biệt, mỗi năm ít là một lần, nên họp nhau nơi một Huynh đoàn nào đó.

16.1 Các Huynh đoàn Linh mục Thánh Ða Minh, đã liên kết với Dòng và theo sự tăng trưởng trong đời sống Ða Minh, phải tùng phục các Bề Trên Cao Cấp, tức là Bề Trên Giám Tỉnh, nơi đã thành lập Huynh đoàn và Bề Trên Tổng quyền, người đứng đầu Gia Ðình Ða Minh và là người kế vị Thánh Phụ Ða Minh.

Bề Trên Tổng Quyền thường nhờ cha Tổng đặc trách của Dòng để phụ trách tất cả các huynh đoàn, và cha giám tỉnh qua vị đặc trách của Tỉnh dòng : vị này hãy thăm viếng các huynh đoàn cách định kỳ để cổ võ họ sống theo tinh thần Ða Minh.

16.2 Nghi thức mặc áo Dòng và tuyên hứa được cử hành do các Bề Trên của Dòng hoặc các vị thừa ủy.

17.1 Một Huynh đoàn được điều hành do Bề Trên và Hội đồng cố vấn của người.

17.2 Bề trên triệu tập và chủ tọa các cuộc họp của Hội đồng cố vấn và Huynh đoàn, duy trì liên lạc với các Bề Trên của Dòng, giúp đỡ các thành viên của Huynh đoàn cho ngày càng tiến triển hơn về đàng thiêng liêng và lo liệu cho họ trung thành tuân giữ luật đã tuyên hứa.

18.1 Hội đồng cố vấn nói trên được bầu lên với nhiệm kỳ 3 năm do đa số phiếu của các linh mục trong Huynh đoàn đã tuyên hứa.

18.2 Các vị cố vấn đã được chọn sẽ bầu một Bề Trên với đa số phiếu. Việc bầu cử đó phải được cha Bề Trên Giám Tỉnh chấp nhận sau khi đã hỏi ý kiến vị Ðặc trách Tỉnh Dòng.

18.3 Bề Trên và Hội đồng cố vấn của người chỉ định số vị cố vấn cũng như định kỳ các buổi họp, cách thức tiến hành, thời gian, bao lâu và bao nhiêu lần phải tĩnh tâm, việc cầu nguyện cho các anh em đã qua đời và tất cả những gì thuộc về đời sống, sự thăng tiến của Huynh đoàn cũng như những việc không định rõ trong kỷ luật hiện hành. Trong hết mọi điều đã nói ở trên đây bao giờ cũng phải nghe ý kiến của vị đặc trách.

19.1 Trong Tỉnh Dòng nào có nhiều Huynh đoàn linh mục, cha Giám Tỉnh sau khi nghe ý kiến của vị đặc trách, có thể đặt một linh mục lãnh trách nhiệm trông coi các Huynh đoàn linh mục trong Tỉnh Dòng. Còn nếu vì bất cứ lý do nào không thể thực hiện được điều đó, thì chính vị đặc trách sẽ đảm trách nhiệm vụ ấy.

19.2 Ðiều nói về lãnh vực Tỉnh dòng thì cũng có giá trị tương đương về ranh giới quốc gia và quốc tế.

20.1 Ðể các Linh mục Thánh Ða Minh chu toàn những nghĩa vụ riêng của mình, “không phải như những nô lệ dưới ách lề luật, một như con thảo dưới ân sủng của Chúa”(thánh Augustino), Dòng tuyên bố rõ rằng những điều sai lỗi kỷ luật không buộc thành tội.

20.2 Các Bề Trên của các Huynh đoàn thuộc Dòng Ða Minh có thể chuẩn chước hợp pháp từng điều truyền buộc trong kỷ luật tạm thời, hoặc thường xuyên nếu các ngài xét thấy việc đó hợp ý Chúa.

20.3 Cha Bề Trên Giám Tỉnh có quyền làm cho hữu hiệu các hành vi của các Huynh đoàn đã làm bất thành, nhất là về việc thâu nhận và tuyên hứa.

Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

 

Huynh đoàn giáo sĩ Đa Minh có BỐN HIỂN THÁNH là :

Louis Marie de Monfort TOP (1673-1716),
Augustino Shoeffler Đông TOP (1822-1851),
Đa Minh Đỗ Đình Cẩm TOP (?-1859)
và Tôma Ngô Túc Khuông TOP (1780-1860).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *