TH online 15: Phép Rửa thời Hội thánh sơ khai

Thần học online:

Bí tích chuyên biệt

Bài 15: Phép Rửa thời Hội thánh sơ khai

Nghi thức Thánh Tẩy luôn thay đổi theo dòng lịch sử Kitô giáo. Ngay từ lúc sơ khai của Hội thánh, các Kitô hữu đã được Thánh Tẩy; Tin mừng Nhất Lãm và sách Công Vụ Tông Đồ chứng tỏ rằng phép Rửa là một dấu chỉ cứu độ hữu hình và được cử hành ngay từ thời kỳ đầu trước khi Giáo hội ra khỏi môi trường văn hóa Hylạp. Tuy nhiên việc Thánh Tẩy này không phải là hoàn toàn mới lạ, vì những người trở lại Dothái giáo đôi khi trong nghi thức gia nhập đạo cũng cử hành nghi lễ dìm trong nước song song với việc cắt bì; thánh Gioan cũng cử hành phép Rửa sám hối trong dòng sông Giođan. Tuy nhiên, phép Thánh Tẩy của người Kitô hữu có một ý nghĩa đặc biệt, họ được dìm vào trong cuộc Vượt qua của Đức Kitô.