TH online 20: Khái quát về các sách Tin Mừng Nhất Lãm

 Thần học online:
Thánh Kinh nhập môn

Bài 20: Khái quát về các sách Tin Mừng Nhất Lãm

– Các tác giả Mátthêu, Máccô và Luca trình bày 3 sách Tin Mừng theo một thứ tự chung giống nhau, thậm chí thể hiện cùng một lối nhìn. Do đó, 3 sách Tin Mừng này được gọi là các sách Tin Mừng Nhất Lãm

– Vấn đề Nhất Lãm được giải thích từ truyền thống (truyền khẩu và bản văn được ghi lại), các nguồn văn, các tác giả, soạn giả và đời sống của cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi.

– Thuyết hai nguồn: Tin Mừng theo thánh Máccô xuất hiện trước.

– Thuyết ba nguồn: Tin Mừng Mátthêu và Luca sử dụng nguồn Tin Mừng Máccô, và sử dụng nguồn sưu tập các danh ngôn của Đức Giêsu (logia) bằng tiếng Aram, do Mátthêu soạn thảo.

– Giả thuyết khác: Các Tin Mừng được hình thành từ truyền thống (bắt đầu từ Đức Giêsu và tiếp diễn trong đời sống Giáo hội) (dùng tiếng Aram, sau đó đến tiếng Hy lạp).

7VqEEkteeH8