TH online 20: Những hình thức khác nhau của BTRT

Thần học online:

Bí tích chuyên biệt

Bài 20: Những hình thức khác nhau

của Bí tích Thánh Tẩy

Việc suy tư thần học thời nay phải được đặt vào trong bối cảnh đối thoại đại kết và đối thoại liên tôn. Giáo hội xác tín rằng bí tích Thánh Tẩy, theo lệnh truyền của Đức Kitô, luôn cần thiết cho ơn cứu độ; tuy nhiên không phải vì thế mà Giáo hội đóng khung ơn cứu độ của Chúa vào việc cử hành bí tích. Giáo hội vẫn tin tưởng và phó thác tất cả mọi người cho lòng thương xót của Chúa vì “chỉ có Chúa mới biết rõ lòng tin của họ”; hơn nữa, Giáo hội cũng tin rằng Thiên Chúa cũng sẽ ban ơn cứu độ cho tất cả những ai chưa nhận biết Chúa nhưng không phải là do lỗi của họ, họ vẫn theo tiếng nói lương tâm mà ăn ngay ở lành.