TH online 27: Thừa tác viên và thụ nhân của BTTS

 Thần học online: Bí tích Thêm Sức

Bài 4: Thừa tác viên và thụ nhân của BTTS

Trong lịch sử, khi nói về thừa tác viên của bí tích Thêm Sức, đã có những lập trường trái nghịch nhau. Có người cho rằng truyền thống của Giáo hội Công giáo dành riêng cho giám mục quyền cử hành bí tích Thêm Sức là điều không đúng; có những người lại có tư tưởng cực đoan ngược lại khi cho rằng không những giám mục là thừa tác viên mà cả sự hiện diện của ngài cũng là yếu tố cấu thành dấu hiệu bí tích, do vậy, không có giám mục hiện diện là bí tích Thêm Sức không thành.

Thực ra, chúng ta cần phải phân định, tham chiếu những giáo huấn và truyền thống đúng đắn của Hội thánh. Công đồng Florence (1438-1445) quy định rằng lúc bình thường, thừa tác viên của bí tích Thêm Sức là giám mục; tuy nhiên trong vài trường hợp vì lý do chính đáng và cực khẩn, Tòa thánh cho phép một linh mục bình thường cũng được ban bí tích Thêm Sức, với dầu xức do một giám mục đã thánh hiến.