TH online 28: Dẫn vào các thư của thánh Phaolô, phần III

  Thần học online:

1. Thư I gửi ông Timôthê

+ Độc giả: Thánh Phaolô viết thư này cho ông Timôthê, môn đệ thân tín của người.

+ Thời gian và nơi biên soạn: Có lẽ thánh Phaolô viết thư này tại Makêđônia, khi ông Timôthê đang ở Ephêxô, khoảng năm 65

2. Thư II gửi ông Timôthê

Thời gian và nơi biên soạn: Dường như thánh Phaolô đã viết thư II Timôthê tại Rôma (1,17). Đây là thư cuối cùng trong số các thư mục vụ, được viết khi người sắp từ trần, khoảng năm 67 (4,6), đang khi người

3. Thư gửi ông Titô

+ Độc giả

Ông Titô là một Kitô hữu không phải gốc Dothái (Gl 3,1-3).

+ Thời gian và nơi biên soạn

Thư được viết khoảng năm 65, trong cuộc hành trình của thánh Phaolô đi quan Kêta, Tiểu Á, Makêđônia và Hylạp.

4. Thư gửi ông Philêmôn

+ Độc giả

Ông Philêmôn là một nhân vật quan trọng ở Côlôxê. .

+ Thời gian và nơi biên soạn

Thánh Phaolô viết thư cho ông Philêmôn khi đang bị cầm tù (1.9.10.13.18.23) (đồng thời với thư Côlôxê và Ephêxô). Thư này được viết ở Rôma, khoảng năm 61-63.

5. Thư gửi tín hữu Dothái

+ Những nghi vấn về thư Dothái

Đối với thư Dothái, vấn đề tác giả (thánh Phaolô) và độc giả (tín hữu Dothái), thời gian (65-67) và nơi biên soạn (Ý, 13,24) chỉ là phỏng đoán, dù thư này đã được Hội Thánh công nhận trong số thư qui có ơn linh hứng.

nwmM7ANntFU