TH online 29: BTTT – Hy lễ tạ ơn và hiện diện

TH online 32: BTTT – Hy lễ tạ ơn và hiện diện

Thần học online:

Bí tích Thánh Thể

Bài 2: Bí tích Thánh Thể – Hy lễ tạ ơn và hiện diện 

Thánh Thể là bí tích cứu độ được Đức Kitô hoàn tất trên thập giá, đồng thời cũng là hy tế tạ ơn và ca ngợi công trình của Đấng Sáng Tạo. Trong hy tế Thánh Thể, Đức Kitô dâng toàn thể công trình sáng tạo được Thiên Chúa yêu thương lên trước nhan Chúa Cha qua cái chết và sự phục sinh của mình. Nhờ Người, Hội thánh có thể dâng hy tế tạ ơn và ca ngợi vì tất cả những điều chân thiện mỹ Thiên Chúa đã làm cho vũ trụ và con người.

Bí tích Thánh Thể là lời chúc tụng chính Hội thánh dâng lên Thiên Chúa để tỏ lòng tri ân vì mọi điều thiện hảo Thiên Chúa đã thực hiện qua công trình sáng tạo, cứu chuộc và thánh hóa. Bí tích Thánh Thể trước hết là “hy tế tạ ơn.”