Thơ: NĂM THƯƠNG

Một mầu tang tóc phủ đất trời

Mây giông kéo đến bủa nơi nơi

Mặt đất rung chuyển đá lăn lóc

Màn trong Đền Thờ xé làm đôi

Giê su nhìn trời giọng thều thào

‘Hồn con xin phó trong tay Cha’

Hơi thở từng phút từng phút cạn

Hoàng hôn lịm tắt trên đồi cao

Dưới chân Thánh giá có Mẹ Người

Lòng đau dạ nát lệ tuôn rơi

Giê su tắt thở trên Thánh giá

Chia ly cho lòng đau rã rời

Giê su Con Chúa đến trần gian

Đưa người tội lỗi vào Thiên Đàng

Chương trình cứu độ nay hoàn tất

Giê su Đấng Cứu tinh trần gian

Năm thương thánh giá trên đồi cao

Giêsu hoàn thành ý Chúa Cha

Cho con lòng yêu mến Thánh giá

Đóng đinh tính xác thịt từng ngày

              Giuse Hà