TH online 06: Ơn linh hứng Thánh Kinh

 

Thần học online:
Thánh Kinh nhập môn
 Bài 6: Ơn linh hứng Thánh Kinh

toma

+ Thiên Chúa là Chân Lý tối cao và chỉ có Thiên Chúa mới có thể dạy chân lý cho con người.

  Thánh Kinh không khẳng định chân lý ở mọi phương diện. Những yếu tố khoa học, địa lý, lịch sử đời thường (được chấp nhận trong thời gian hình thành Thánh Kinh) được trình bày trong Thánh Kinh không luôn luôn chính xác so với thực nghiệm, vì Thánh Kinh không chủ ý dạy dỗ về khoa học mà chỉ nhằm truyền thông những chân lý mặc khải về Thiên Chúa.

+ Chân lý về Thiên Chúa là chân lý thuộc lãnh vực tôn giáo.

– Các tác giả Thánh Kinh nhìn xem mọi sự trong thiên nhiên, và xem xét các biến cố lịch sử dưới ánh sáng mặc khải của Thiên Chúa. Đó là những dấu hiệu và những biểu tượng diễn tả mầu nhiệm cứu độ và chỉ mầu nhiệm này mới là điều quan trọng nhất. Qua đó, vạn vật qui chiếu về nguồn gốc thần linh là chân lý sâu xa, hoàn hảo và đích thực của chúng.

– Chân lý siêu việt của Thiên Chúa được mặc khải tròn đầy với thời gian. Thiên Chúa tiến hành mặc khải nhờ những nét bút tiếp nối khác nhau, qua các tác giả và các luồng tư tưởng khác nhau. Do đó, mỗi giáo huấn riêng biệt của Sách Thánh phải được xét trong toàn bộ mặc khải của Thiên Chúa, trong tất cả bộ Sách Thánh. 

_q5VITpq8qc