100 tích truyện Kinh Mân Côi: Chuỗi hạt Mân Côi với Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan XXlll

Đức Gioan XXlll sinh ngày 25/11/1881, lên ngôi Giáo Hoàng từ 28/10/1958 cho đến ngày 3/6/1963. Triều đại của Ngài rất ngắn ngủi, nhưng Ngài đã làm những việc hết sức quan trọng. Đó là chuẩn bị cho công đồng Vatican ll . Trước ngày khai mạc công đồng Vatican ll. Ngài đả đến đền thờ Loretto để kính viếng Đức Mẹ và dâng công đồng cho Đức Me phù trì hộ giúp để được thành công mỹ mãn. Khai mạc công đồng vào đúng ngày 11/10/1962 dưới sự bảo trợ của Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa (xin lưu ý: lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa trước kia nhằm vào ngày 11/10 hằng năm, kỷ niệm công đồng Epheso năm 431 tuyên bố tín điều Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Sau mới đổi lại ngày 1/1 hằng năm để dâng ngày đầu năm cho Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa). Từ xưa tới nay chưa có một công đồng nào đưa ra một hiến chương chính thức về Đức Mẹ. Chỉ có công đồng Vatican II thảo ra chương 8 đặc biệt đưa vào Hiến Chế Tín lý Giáo Hội, nói về Đức Maria.

Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan XXlll rất có lòng kính mến Đức Mẹ, và cũng năng lần chuỗi Mân Côi hằng ngày. Ngài có thói quen mỗi ngày lần đủ 150 kinh kính mừng (tức là 3 chuỗi 50). Ngay sau khi lên ngôi Giáo Hoàng ngày 28/10//1958, Ngài đã ra thông Điệp “Gracia Recordatio” ngày 26/9/1959 khuyến khích giáo dân năng lần chuỗi Mân Côi và gia nhập hội Mân Côi. Ngài còn nói: Kinh Mân Côi là hơi thở của mỗi tâm hồn.

Cả đời ĐGH Gioan XXlll gắn liền với Đức Mẹ một cách mật thiết, nhất là trong khi chầu Thánh Thể, bao giờ Ngài cũng lần chuỗi Mân Côi trước Thánh Thể. Trong cuốn Nhật Ký Ngài có viết 1 đoạn sau đây: “Tôi đã dốc lòng giữ mãi hằng ngày lần chuỗi Mân Côi 150. Phương pháp này giúp tôi trong mọi công việc chăn dắt và giảng dạy của một vị Giáo Hoàng, và là cha linh hồn của mọi người.”

 

Lời bàn : Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan XXlll là một vị cha già khả kính được mọi người tôn kính yêu mến. Cuộc sống của Ngài rất đơn sơ giản dị. Đặc biệt là Ngài có lòng kính mến Đức Mẹ và năng lần chuỗi Mân Côi. Chúng ta hãy noi gương Ngài. Làm Giáo Hoàng với trăm công nghìn việc mà vẫn dành thì giờ để đọc được 3 chuỗi Mân Côi mỗi ngày. Còn chúng ta thì có người tìm hết lý do này, lý do khác, để tránh né việc lần chuỗi Mân Côi.