Bài 23 : Kinh Tin Kính : lời tuyên xưng niềm tin (Hội thánh Công Giáo)

BÀI 23 : KINH TIN KÍNH

LỜI TUYÊN XƯNG NIỀM TIN CỦA KITÔ HỮU

Lời Kinh Thánh

“Mọi kẻ đã được Thiên Chúa sinh ra đều thắng được thế gian. Và đều làm cho chúng ta thắng được thế gian, đó là lòng tin của chúng ta.” (1Ga 5,4)

Để lãnh nhận Thánh Tẩy, người Kitô hữu cần tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa, một lời kinh vắn tắt bao gồm những chân lý căn bản, giúp tín hữu mọi tuyên tín rỏ ràng và thống nhất: Kinh Tin Kính.

jesus_mc6.jpg

1.Kinh Tin Kính các Thánh Tông Đồ

Gọi là Kinh Tin Kính các Thánh Tông Đồ, vì lời kinh này duy trì giáo lý căn bản các Tông Đố (truyền giảng):

a.Phần thứ nhất: Ngôi thứ nhấtĐỨC CHÚA CHA

  1. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.

b.Phần thứ hai: Ngôi thứ haiĐỨC CHÚA CON

2.Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi
3. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh.
4.Chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô, chịu đóng đinh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông.
5.Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại.
6.Lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha.
7.Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.

c.Phần thứ ba: Ngôi thứ ba – ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN

8.Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần.

d.Phần thứ tư: HỘI THÁNH

9.Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế gian này, các Thánh thông công.
10.Tôi tin phép tha tội

e.Phần thứ năm: Cùng đích nhân loại

11.Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại

12.Tôi tin hằng sống vậy . Amen!

2.Kinh Tin Kính của Thánh Athanasiô

Kinh Tin Kính này được Thánh Athanasiô soạn dựa trên niềm tin sẵn có của giáo hội, nhưng minh định sâu hơn về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi trước trào lưu sai lầm về Ngôi Hai ngập thể, hình thành khoảng thế kỷ VI.

3.Kinh Tin Kính của Nicée (325) và Constantinople (381)

(đọc trong Thánh Lễ Chúa nhật và lễ trọng)

Gọi là Kinh Tin Kính Nicée-Constantinople, vì được hình thành do hai công đồng này, diễn giải và nhấn mạnh đến thần tính của Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần mà Kinh Tin Kính các Thánh Tông Đồ đề cập cách giản lược:

a.Phần thứ nhất: Ngôi thứ nhất – Đức Chúa Cha

  1. Tôi tin kính một Thiên Chúa là cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình.

b.Phần thứ hai: Ngôi thứ hai – Đức Chúa Con

2.Tôi tin kính Chúa Giêsu Kitô Con Một thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật. Được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha. Nhờ Người mà muôn vật được tạo thành. VÌ loài người chúng tôi và để cứu rỗi chúng tôi. Người đã từ trời xuống thế.

3.Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng trinh nữ Maria và đã làm người.

4.Người chịu đóng đinh vào Thập giá vì chúng tôi, chịu khổ hình và mai táng thời Phong-xi-ô Phi-la-tô.

5.Ngày thứ ba, Người sống lại như lời Thánh Kinh.

6.Người lên trời bên hữu Đức Chúa Cha.

7.Và Người sẽ ngự đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng.

c.Phần thứ ba: ngôi thứ ba – Đức Chúa Thánh Thần

8.Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người cùng được phụng thờ và tôn vinh với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy.

d.Phần thứ tư: Hội Thánh

9.Tôi tin có Hội thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền.

e.Phần thứ năm: Cùng đích nhân loại

10.Tôi trông đợi kẻ chết sống lại.

11.Và sự sống đời sau. Amen !

4.Kinh Tin Kính của Đức Phaolô VI

Do Đức giáo hoàng Phaolô VI đọc ngày 30.6.1968 để kết thúc năm đức tin, khai triển tất cả ý tưởng truyền thống trong Kinh Tin Kính và nhấn mạnh về sứ mạng của giáo hội trong thế giới ngày nay.

Lời tuyên xưng niềm tin của Kitô hữu được gồm tóm trong Kinh Tin Kính, qua đó công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện rõ ràng. Trải qua nhiều thế kỷ, lời kinh này trở nên gia sản quý báu của người Kitô hữu, họ không ngừng tuyên xưng và sống lời kinh này khi tín thác cuộc đời cho Thiên Chúa.

Kết luận

“Tôi cùng chịu đóng đinh với Đức Kitô vào Thập Giá. Tôi sống, nhưng không còn là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Hiện nay tôi sống kiếp phàm nhân trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi.” (Gl 2,19-20)

Câu hỏi:

  1. Kinh Tin Kính là gì ?
  2. Nội dung Kinh Tin Kính ?
  3. Nhận định về Kinh Tin Kính các Thánh Tông đồ và kinh Tin Kính Nicée–Contantinople ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *