Video : Cộng đoàn Taizé – Pháp

 
 
Phim Giới Thiệu
Về Sinh Hoạt và Đường Hướng
Cộng đoàn Taizé
 

Taizé, một cộng đoàn và cũng là một phong trào cầu nguyện do Sư Huynh Roger Schutz thành lập năm 1974.

Ngày nay, cộng đoàn Taizé đã tập họp được khoảng trên 100 sư huynh, gồm có Công giáo và một số lớn các giáo phái Tin Lành, đến từ hơn 25 quốc gia. Cầu nguyện 3 lần với nhau mỗi ngày là trọng tâm của đời sống cộng đoàn Taizé.

Đây là đoạn phim khoảng 20 phút, do chính công đoàn Taizé thực hiện, nhằm giới thiệu về sinh hoạt và đường hướng của cộng đoàn. Phần thuyết minh Việt ngữ lời Sư Huynh Roger Schutz  do cha giám tỉnh Giuse Ngô Sĩ Đình OP đọc.

 

 

KghvZ50ehbI
.
.
.
.
.
.