Video: Giảng tĩnh tâm mùa Chay 2018 tại Gx. Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Arlington, Virginia

Cha Matthew Nguyễn Khắc Hy giảng tĩnh tâm tại Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Arlington, Virginia, vào các ngày 05 và 06.03.2018

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *